Obchodní podmínky účinné od 1. 7. 2024

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.,

se sídlem Novohradská 738/40, 370 01 České Budějovice,

IČ: 25166115,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. B 868,

pro nákup časové předplatní jízdenky aplikace DPMCB prostřednictvím mobilní aplikace DPMCB

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., se sídlem Novohradská 738/40, 370 01 České Budějovice, IČ: 25166115, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „zákazník“) prostřednictvím mobilní aplikace DPMCB prodávajícího na nákup časové předplatní jízdenky aplikace DPMCB (dále též jen „časová předplatní jízdenka“), která je složena z průkazky a kupónu.

 

1.2

Mobilní aplikace DPMCB (dále jen „aplikace DPMCB“) je počítačový program určený pro mobilní komunikační zařízení vybavená SIM kartou a připojením k internetu, která jsou jako firmware vybaveny operačním systémem iOS nebo Android. Aplikaci DPMCB je možné instalovat do mobilního komunikačního zařízení dle pokynů výrobce příslušného zařízení prostřednictvím App Store nebo Google Play, které stanoví požadavky na kompatibilitu zařízení.

 

1.3

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu koupit časovou předplatní jízdenku od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání této jízdenky v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

 

1.4

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET A APLIKACE DPMCB

2.1

Zákazník může přistupovat do části aplikace DPMCB umožňující nákup časové předplatní jízdenky (dále jen „aplikace“) prostřednictvím přihlašovacích údajů k uživatelskému účtu. Přihlašovací údaje k uživatelskému účtu získá zákazník na základě registrace provedené v aplikaci. Bez registrace zákazníka není možné provést přihlášení k uživatelskému účtu, resp. do aplikace.

 

2.2

Registraci uživatelského účtu provede zákazník vyplněním e-mailové adresy a hesla. Při registraci uživatelského účtu bude zákazník vyzván k zadání pravdivých osobních údajů: jména, příjmení, bydliště, data narození a kontaktního telefonu. Tyto údaje jsou povinné, bez jejich zadání není možné provést registraci a následné přihlášení do aplikace. Pro úspěšné dokončení registrace je třeba vyplnit všechny povinné údaje včetně prohlášení o souhlasu s těmito obchodními podmínkami. V rámci zpracování registrace je zákazníkovi na jím zadanou e-mailovou adresu zaslán e-mail s informací o aktivaci účtu. Dokud není provedena aktivace účtu prostřednictvím odkazu obsaženého v zaslaném e-mailu, není možné provést přihlášení zákazníka prostřednictvím nově zřízeného uživatelského účtu.

 

2.3

Zákazník musí být starší 15 let. Registraci zákazníka ve věku 6 až 14 let včetně lze provést výhradně se souhlasem jeho zákonného zástupce, přičemž prodávající je oprávněn ověřit, že souhlas byl udělen zákonným zástupcem zákazníka. Registraci zákazníka ve věku 6 (resp. nejdříve 30 dní před 6. narozeninami) až 14 let včetně nelze dokončit bez souhlasu jeho zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů, s obchodními podmínkami a se zasíláním vybraných informací.

 

2.4

Při registraci a při objednávání časové předplatní jízdenky v aplikaci je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Zákazník je povinen údaje uvedené v uživatelském účtu při jakékoliv jejich změně aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání časové předplatní jízdenky jsou prodávajícím považovány za správné.

 

2.5

Uživatelský účet je přístupný prostřednictvím aplikace. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen zákazníkem zadanou e-mailovou adresou a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

 

2.6

Zákazník není oprávněn umožnit užívání uživatelského účtu třetím osobám, to se netýká sdílení průkazek. Funkcionalita sdílení průkazek umožňuje zákazníkovi zobrazit v jeho uživatelském účtu v aplikaci časovou předplatní jízdenku jiného zákazníka (např. rodinného příslušníka zákazníka) v rozsahu jména, příjmení, fotografie, čísla průkazky, informací o platnosti kupónu a QR kódu, a to výhradně na základě souhlasu tohoto jiného zákazníka, jakož i koupit kupón pro jiného zákazníka. V rámci funkcionality sdílení průkazek není zákazníkovi umožněno měnit nastavení uživatelského účtu jiného zákazníka.

 

2.7

V případě ztráty, výměny nebo odcizení mobilního telefonu, ve kterém je uložena časová předplatní jízdenka, má zákazník možnost si po instalaci aplikace DPMCB do nového mobilního telefonu časovou předplatní jízdenku zpětně nahrát opětovným přihlášením se k uživatelskému účtu, resp. do aplikace.

 

2.8

Prodávající může zrušit uživatelský účet v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti z kupní smlouvy, včetně těchto obchodních podmínek. Zákazník může požádat o zrušení svého uživatelského účtu v Zákaznickém centru prodejce nebo v aplikaci DPMCB po přihlášení do uživatelského účtu. S žádostí je nutné spojit požadavek na odebrání všech časových předplatních jízdenek, které jsou k danému uživatelskému účtu přiřazeny. Kupón časové předplatní jízdenky je možné zpětně vykoupit za podmínek uvedených v platném Tarifu (viz dále). Přiřazení kupónu časové předplatní jízdenky k časové předplatní jízdence prodávajícího v jiné podobě není dle platného Tarifu možné. Podmínky pro převod platného kupónu tištěné časové předplatní jízdenky a kupónu virtuální časové předplatní jízdenky na časovou předplatní jízdenku jsou uvedeny v platném Tarifu.

 

2.9

Zákazník bere na vědomí, že aplikace DPMCB, resp. uživatelský účet nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Pokud bude při kontrole jízdních dokladů prováděné dle platných SPP prodávajícím zjištěna nefunkčnost aplikace DPMCB, resp. uživatelského účtu z důvodů na straně prodávajícího, lze časovou předplatní jízdenku za podmínek stanovených dle platných SPP bez sankce dodatečně předložit jako jízdní doklad.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1

V aplikaci je možné zakoupit časovou předplatní jízdenku pro tyto skupiny cestujících:

 • osoba starší 16 let věku („dospělá osoba“, občanský kupón),
 • dítě od 6 do 15 let věku včetně,
 • žák základní a střední školy starší 16 let věku,
 • student vysoké školy do 26 let věku,
 • důchodce do 65 let věku,
 • osoba od 65 do 74 let věku včetně,
 • osoba pobírající peněžitou pomoc v mateřství či osoba pobírající rodičovský příspěvek,
 • držitel Zlaté plakety/medaile prof. MUDr. Janského,
 • účastník odboje a odporu proti komunismu,
 • válečný veterán.

Časovou předplatní jízdenku pro jinou skupinu cestujících není možné v aplikaci zakoupit, její nákup je možný pouze na předprodejních místech prodávajícího.

 

3.2

Zákazník začíná s objednáváním časové předplatní jízdenky po přihlášení do aplikace na svém mobilním telefonu. Zákazník si v aplikaci nejprve vytvoří průkazku, k níž následně bude zakupovat jím vybrané kupóny. Při vytvoření průkazky bude zákazník vyzván k vložení své průkazové fotografie v prodávajícím určených parametrech a zadání pravdivých osobních údajů: jména, příjmení, bydliště, data narození a kontaktního telefonu. Zákazník je rovněž povinen předložit doklady stanovené v platném Tarifu. Stanovené doklady předkládá zákazník pořízením jejich fotografie a jejím odesláním prodávajícímu prostřednictvím aplikace. Jsou-li předkládány doklady, jejichž kopie může být pořízena výhradně se souhlasem jejich majitele podle zvláštního právního předpisu (např. zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, či zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů), je v aplikaci vyžadován výslovný souhlas zákazníka dle těchto zvláštních právních předpisů. Bez poskytnutí tohoto souhlasu neumožňuje aplikace předložení takových dokladů. Stanovené doklady jsou prodávajícím uchovávány pouze po nezbytně nutnou dobu, poté jsou smazány.

 

3.3

Údaje uvedené v předchozím ustanovení jsou povinné, bez jejich vložení/zadání není možné vytvoření průkazky, její schválení prodávajícím a následný nákup kupónu prostřednictvím aplikace. Schválení průkazky prodávajícím probíhá v aplikaci a zákazník je o jeho průběhu informován upozorněním v aplikaci. Jakmile je průkazka zákazníka schválena, může si zákazník objednat příslušný kupón.

 

3.4

Jednotlivé kroky objednávky na sebe navazují a jsou činěny prostřednictvím objednávkového formuláře (dále jen „objednávka“). Po přihlášení do aplikace zákazník zvolí možnost Koupit kupón, která obsahuje informace o kupónu, a to včetně uvedení doby (délky) jeho platnosti, začátku platnosti, druhu jízdného (typu kupónu) a celkové ceny. Celková cena kupónu je uvedena včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků a zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována v aplikaci. Po výběru požadovaného nastavení kupónu se zákazníkovi zobrazí finální přehled zvolené konfigurace kupónu. Zákazník následně pokračuje možností Zadat fakturační údaje. Po vyplnění fakturačních údajů (jména, příjmení, bydliště, e-mailové adresy, kontaktního telefonu a případně i názvu firmy, IČO a DIČ) odešle zákazník objednávku prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat a zaplatit“, přičemž bude přesměrován na platební bránu k úhradě objednávky.

 

3.5

Před odesláním objednávky prodávajícímu je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky uvedl. Údaje uvedené v objednávce jsou považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky její obdržení zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou, a to na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „doručovací e-mailová adresa zákazníka“). Zákazník je oprávněn objednávku upravit, změnit nebo zrušit, a to do doby, než je objednávka potvrzena. Jestliže nebyla objednávka po jejím potvrzení prodávajícím zaplacena do určené doby, proběhne zrušení objednávky automaticky.

 

3.6

Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká doručením potvrzení označeného jako „Potvrzení objednávky č. xxxxx“, jež je prodávajícím zasláno zákazníkovi elektronickou poštou, a to na doručovací e-mailovou adresu zákazníka.

 

3.7

Náklady spojené s balením a dodáním časové předplatní jízdenky nejsou účtovány.

 

3.8

Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

4. CENA KUPONU A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1

Cenu kupónu může zákazník uhradit prodávajícímu následujícím způsobem:

 • bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platební brány.

4.2

Při platbě platební kartou je kupní cena splatná při objednání kupónu a transakci je nutné provést v určené době. Tuto dobu určuje provozovatel platební brány. Platbu nelze provést po uplynutí určené doby.

 

4.3

Zákazník je informován o potvrzení transakce platební bránou.

 

4.4

Prodávající nepožaduje od zákazníka zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno právo prodávajícího požadovat uhrazení celé kupní ceny kupónu ještě před odesláním kupónu zákazníkovi jeho aktivací v aplikaci a povinnost zákazníka uhradit kupní cenu kupónu předem. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

 

4.5

Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy zákazníkovi daňový doklad. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad vystaví prodávající zákazníkovi po uhrazení ceny kupónu a zákazník si jej může otevřít a stáhnout v aplikaci.

 

5. ZPŮSOB DODÁNÍ KUPÓNU

5.1

Po úhradě ceny kupónu se tento aktivuje v aplikaci automaticky.

 

5.2

V případě zakoupení kupónu s volbou počátku platnosti v den jeho zakoupení, je začátek platnosti jízdního dokladu posunut o 30 minut po úhradě ceny kupónu. Platnost kupónu končí ve 24:00 hod., a to v uvedený den konce rozsahu doby platnosti kupónu.

 

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1

Odstoupení od kupní smlouvy není podle § 1840 písm. h) občanského zákoníku možné.

 

7. REKLAMACE A STÍŽNOSTI

7.1

Případnou reklamaci jednotlivých transakcí uskutečněných v rámci aplikace, jakož i nefunkčnost časové předplatní jízdenky (tj. např. po zakoupení časové předplatní jízdenky se tato nezobrazí v aplikaci, nebo se zobrazí s nesprávnými údaji, nelze otevřít a stáhnout daňový doklad, časová předplatní jízdenka vykazuje všechny potřebné prvky a údaje pro řádné provedení přepravní kontroly, a přesto nebyla její kontrola úspěšná, a proto nebyla uznána za platnou), lze uplatnit prostřednictvím elektronické adresy eshop@dpmcb.cz nebo formou písemné reklamace zákazníka na Zákaznickém centru prodávajícího. Při uplatnění reklamace je zákazník povinen uvést číslo objednávky uvedené v potvrzení objednávky, příp. číslo průkazky a popsat vadu (důvod reklamace). Zákazník je povinen podat reklamaci vůči prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistí vadu, nejpozději ve lhůtě do 30 dnů ode dne vzniku vady (vadného poskytnutí služby). Zákazník není oprávněn reklamovat události a úkony související s přepravou, výši ceny časové předplatní jízdenky dle Tarifu, správnost zadání volby doby platnosti časové předplatní jízdenky. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace; lhůtu 30 dnů je možné přiměřeně prodloužit po dohodě se zákazníkem. Po vyřízení reklamace informuje prodávající zákazníka o posouzení reklamace zasláním zprávy na kontaktní údaj sdělený zákazníkem. Právo zákazníka na náhradu nákladů spojených s uplatněním práva z vadného plnění se posuzuje v souladu s § 1924 občanského zákoníku.

 

7.2

Vyřizování stížností zákazníků zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy eshop@dpmcb.cz nebo na Zákaznickém centru prodávajícího. Informaci o vyřízení stížnosti zákazníka zašle prodávající na doručovací e-mailovou adresu zákazníka.

 


8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1

Při používání časové předplatní jízdenky je zákazník povinen seznámit se s těmito předpisy:

 • vyhláškou č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, ve znění pozdějších předpisů;
 • Tarifem jízdného městské hromadné dopravy Dopravního podniku města České Budějovice, a.s. (dále jen „Tarif“);
 • Smluvními přepravními podmínkami městské hromadné dopravy Dopravního podniku města České Budějovice, a.s. (dále jen „SPP“);

a tyto dodržovat.

 

8.2

Prodávající není ve vztahu k zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.

 

8.3

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.

 

8.4

Kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line) je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a zákazníkem z kupní smlouvy.

 

8.5

Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a občanského zákoníku.

 

8.6

Zákazník na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

9.1

Svou informační povinnost vůči zákazníkovi ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) související se zpracováním osobních údajů zákazníka pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1

Zákazník souhlasí ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na doručovací e-mailovou adresu či na telefonní číslo zákazníka. Svou informační povinnost vůči zákazníkovi ve smyslu čl. 13 GDPR související se zpracováním osobních údajů zákazníka pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 

10.2

Svou informační povinnost vůči zákazníkovi související s používáním cookies webovou stránkou plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 

11. DORUČOVÁNÍ

11.1

Zákazníkovi může být doručováno na doručovací e-mailovou adresu zákazníka.

 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1

Tyto obchodní podmínky jsou ve vztahu k novým zákazníkům účinné od 1. 7. 2024. Ve vztahu ke stávajícím zákazníkům jsou tyto obchodní podmínky účinné od 1. 7. 2024 (tj. ve vztahu ke stávajícím zákazníkům nahrazují tyto obchodní podmínky od 1. 7. 2024 Obchodní podmínky pro nákup časové předplatní jízdenky aplikace DPMCB prostřednictvím mobilní aplikace DPMCB ze dne 25. 1. 2024).

 

12.2

Prodávající si vyhrazuje právo znění těchto obchodních podmínek měnit. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Změněné obchodní podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách dpmcb.cz a v aplikaci DPMCB nejpozději 1 měsíc před účinností změny obchodních podmínek. Zákazník je oprávněn v uvedené lhůtě písemně vypovědět kupní smlouvu, a to s účinností od doručení této písemné výpovědi prodávajícímu na adresu pro doručování. V opačném případě se má za to, že zákazník se změnou obchodních podmínek souhlasí a je touto změnou okamžikem nabytí její účinnosti vázán.

 

12.3

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných nebo neúčinných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému nebo neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost nebo neúčinnost ostatních ustanovení.

 

12.4

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

12.5

Zaměstnanecké jízdné se řídí samostatným vnitřním předpisem prodávajícího, který má před aplikací těchto obchodních podmínek přednost.

 

12.6

Kontaktní údaje prodávajícího:

 • adresa pro doručování: Zákaznické centrum, Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., Novohradská 738/40, 370 01 České Budějovice;
 • adresa pro doručování elektronické pošty: eshop@dpmcb.cz;
 • telefon Zákaznického centra prodávajícího: + 420 387 719 123;
 • příp. předprodejní místa prodávajícího, jejichž aktuální seznam je uveden na internetových stránkách dpmcb.cz.

 

V Českých Budějovicích dne 28. 5. 2024

 

 

                                                                                                                                              Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.