Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. (dále jen „společnost“) zavedl v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“) tzv. vnitřní oznamovací systém. Ten umožňuje zejména přijímat oznámení o jednání proti právu EU od specifikovaného okruhu fyzických osob a dále s těmito oznámeními nakládat, chránit totožnost oznamovatelů a dalších osob, chránit informace uvedené v oznámení a komunikovat s oznamovateli. Hlavním cílem ochrany oznamovatelů v této oblasti je umožnit odhalování protiprávního jednání odehrávajícího se na pracovišti nebo při výkonu pracovní (či jiné obdobné) činnosti či v souvislosti s ní, o kterém zaměstnanci a další fyzické osoby v podobném postavení za normálních okolností zaměstnavatele nebo příslušné státní orgány neinformují, a to zejména z obavy ze ztráty zaměstnání či jiného postihu.

 

Kdo může oznamovat?

Fyzická osoba, která se v souvislosti s činnostmi souvisejícími s prací dozvěděla o porušení.

 

Co oznamovat?

Porušení nebo hrozící porušení právního předpisu, který spadá do oblastí vymezených Směrnicí.

pozn.: Kompletní seznam právních předpisů spadajících do věcné působnosti Směrnice je zveřejněn na webu Ministerstva spravedlnosti (oznamovatel.justice.cz) a je průběžně aktualizován.

 

Jak porušení oznámit?

V aplikaci „Nenech to být“

Anonymní oznámení doporučujeme podávat prostřednictvím aplikace „Nenech to být“. Do té lze vstoupit:

  1. Prostřednictvím webové stránky nntb.cz v sekci „Chci něco oznámit“ – „Moje organizace“, kde zadáte kód: kinyydgu9f.
  2. Aplikaci „Nenech to být“ je možné si také stáhnout přímo do mobilního telefonu (pro systém Android ji najdete na Google Play, pro iOS na AppStore). Při použití aplikace v mobilním telefonu stačí naskenovat tento QR kód.                                         

     

Další možnosti podávání oznámení

  • ústně na telefonním čísle: + 420 608 183 080, nebo v místě sídla povinné osoby či v jiném místě (osobní schůzku je třeba předem domluvit na telefonním čísle: + 420 608 183 080 nebo na e-mailu: info@ksco.cz),
  • písemně prostřednictvím e-mailu: info@ksco.cz, nebo doručením písemného oznámení na adresu společnosti: Dopravní podnik města České Budějovice a.s., Novohradská 738/40, 370 01 České Budějovice, v obálce označené: „NEOTVÍRAT – URČENÉ PRO PŘÍSLUŠNOU OSOBU“,
  • prostřednictvím externího systému, který spravuje Ministerstvo spravedlnosti (https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/).

 

Oznámení těmito způsoby přijímá a dále je zkoumá a nakládá s nimi příslušná osoba: Tomáš Doul, Keystone Company a.s., tel.: +420 608 183 080, e-mail: info@ksco.cz.

 

 

Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. si vyhrazuje právo upravit tuto informaci zejména ve vazbě na případné přijetí transpozičního právního předpisu.