(dále též jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“)

Označení položky 

Obsah položky

1. Název             

Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.

2. Důvod a způsob založení              

 

Povinný subjekt je akciovou společností, která byla založena jednorázově Fondem národního majetku České republiky jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny ze dne 18. srpna 1987 ve formě notářského zápisu. Společnost byla založena za účelem podnikání.  Důvodem založení je výkon podnikatelské činnosti především v oblasti poskytování a zajišťování městské hromadné dopravy.

3. Organizační struktura            

Nejvyšší orgán: valná hromada (ve složení: Rada města České Budějovice)

Kontrolní orgán: dozorčí rada (9 členů)
Statutární orgán: představenstvo (5 členů)

Členové představenstva a dozorčí rady jsou zveřejněni na www.justice.cz.

Organizační schéma vnitřní organizační struktury společnosti

4. Kontaktní spojení

Kontaktní spojení

5. Případné platby lze poukázat     

Komerční banka, a.s., České Budějovice

6503231/0100

6. IČO  

25166115

7. Plátce daně z přidané hodnoty

CZ25166115

8. Dokumenty

 

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Zakladatelské dokumenty, účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy auditora o hospodaření povinného subjektu jsou zveřejněny ve sbírce listin na www.justice.cz. Další dokumenty, např. Tarif a Smluvní přepravní podmínky, jsou zveřejněny na těchto webových stránkách.

8.2 Rozpočet    

Výroční zprávy

9. Žádosti o informace          

Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně nebo písemně na výše uvedená kontaktní spojení.

Postup při vyřizování žádosti o informace upravuje zákon o svobodném přístupu k informací.

10. Příjem podání a podnětů         

Podat žádost nebo stížnost, předložit návrh, podnět nebo jiné podání lze na výše uvedená kontaktní spojení.

11. Předpisy

 

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

 

Právní předpisy jsou přístupné k nahlédnutí na https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/.

11.2 Vydané právní předpisy

Povinný subjekt nevydává právní předpisy. Předpisy vydávané povinným subjektem, které se vztahují k poskytování přepravních služeb a podmínky jejich použití, jsou k dispozici na https://www.dpmcb.cz/cestovani-mhd/tarif-jizdneho-mhd.html

 

12. Úhrady za poskytování

 

 

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací           

Sazebník úhrad za poskytování informací

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací           

Proti sdělení o výši úhrady lze podat stížnost postupem dle § 16a zákona svobodném přístupu k informacím. O stížnosti rozhoduje Úřad na ochranu osobních údajů.

13. Licenční smlouvy

 

13.1 Vzory licenčních smluv

Nejsou dány licenční smlouvy potřebné podle § 14a zákona o svobodném přístupu k informacím.

13.2 Výhradní licence 

Nejsou dány licenční smlouvy potřebné podle § 14a zákona o svobodném přístupu k informacím.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím je součástí výroční zprávy jako její samostatná část s názvem "Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím".