Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

JEDNOTLIVÉ JÍZDENKY

 

Jednotlivé jízdenky / Jízdenky z aplikace sejf

Osoba starší 16 let věku

60 minut 24 hodin 168 hodin (7denní) 60 minut (prodej u řidiče)
16 Kč 50 Kč 190 Kč 25 Kč

Děti od 6 do 15 let (včetně)

60 minut 24 hodin 168 hodin (7denní) 60 minut (prodej u řidiče)
7 Kč 20 Kč 190 Kč 10 Kč

Dovozné

Pro přepravu jednoho jízdního kola se použije tištěná jízdenka pro osobu starší 16 let věku s platností na 60 minut v ceně 16 Kč nebo jízdenka placená aplikací Sejf ve stejné hodnotě či SMS jízdenka na 60 minut v ceně 25 Kč.

SMS jízdenky 60 minut 24 hodin
Osoba starší 16 let věku 25 Kč 70 Kč
Děti od 6 do 15 let (včetně) 25 Kč

70 Kč

Daňový doklad k SMS jízdence si cestující vystavuje individuálně dle své potřeby, a to dle příkazů na internetovém portálu https://www.jizdenka.cb-mobil.cz
 
 
Jízdenka JIKORD plus (více informací zde) platnost 1 kalendářní den (s přesahem do 3:00 hod. následujícího dne)
Platí v pracovní dny pro jednu osobu starší 15 let věku a jedno dítě od 6 do 15 let věku, v sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek platí pro dvě osoby starší 15 let věku a tři děti od 6 do 15 let věku. 250 Kč

 

Hromadné jízdenky cena doba platnosti
Rodinná jízdenka pro max. 2 osoby starší 16 let
a max. 3 děti do 15 let (včetně)
100 Kč

VÍKEND*)

Hromadná školní jízdenka pro max. 30 dětí do 15 let (včetně) a max. 2 dospělé osoby jako doprovod 200 Kč 300 minut
(5 hodin)

*) Rodinná jízdenka je platná v sobotu (SO) a neděli (NE) a ve státem uznaných svátcích (st. svátek). Platnost jízdenky je od 00.00 hodin SO (st. svátek) do 24.00 hodin (NE) nebo konec st. svátku. Navazuje-li státem uznaný svátek na SO a NE, prodlužuje se doba platnosti jízdenky i na tento st. svátek. Tato jízdenka je platná pro max. 2 dospělé osoby a 3 osoby do 15 let věku (včetně).

Všechny jednotlivé jízdenky jsou přestupní.


ČASOVÉ PŘEDPLATNÍ JÍZDENKY

Občanské předplatní jízdenky – osoby starší 16 let věku

7denní 15denní 30denní 90denní 180denní roční
115 Kč 215 Kč 380 Kč 1.020 Kč 1.900 Kč 3.630 Kč

Žáci a studenti od 16 let do 26 let

7denní 15denní 30denní 90denní
57 Kč 107 Kč 190 Kč 510 Kč

Důchodci do 65 let věku

7denní 15denní 30denní 90denní
65 Kč 120 Kč 200 Kč 510 Kč

 

PŘENOSNÉ ČASOVÉ PŘEDPLATNÍ JÍZDENKY

Přenosná časová předplatní jízdenka je přenosná. Průkazka je opatřena datem platnosti a identifikačním číslem, které musí být shodné na průkazce i na časovém kupónu. K zhotovení průkazky není třeba fotografie. Průkazku s kupónem může využít jednotlivě více cestujících. Vhodné např. pro firmy.

 

 

roční

4.360 Kč

 

 

Administrativní poplatky za vystavení časových předplatních jízdenek

cena průkazky 25 Kč
cena plastikového pouzdra 5 Kč
cena elektronického čipu 30 Kč
cena fotografie 30 Kč

Administrativní poplatek za vystavení kupónu s nárokem na přepravu

za zvláštní cenu jízdného pro děti od 6 do 15 let včetně

200 Kč

Administrativní poplatek za vystavení kupónu s nárokem na přepravu

za zvláštní cenu jízdného pro cestující nad 65 let

10 Kč

Administrativní poplatek za vystavení kupónu pro osoby

pobírající peněžitou pomoc v mateřství a osoby pobírající rodičovský příspěvek

200 Kč

Administrativní poplatek za vystavení kupónu

pro držitele Zlaté plakety/medaile Prof. MUDr. Janského

200 Kč

Administrativní poplatek za vystavení kupónu

pro Účastníky odboje a odporu proti komunismu

200 Kč

Administrativní poplatek za vystavení kupónu

pro Válečné veterány

200 Kč

Děti od 6 let do 15 let (včetně)

K vydání kupónu je žadatel povinen doložit osobní údaje dítěte – jméno, příjmení a datum narození. Doložení požadovaných údajů je možné buď rodným listem dítěte (případně jeho ověřenou fotokopií), občanským průkazem dítěte, cestovním pasem dítěte nebo i občanským průkazem (cestovním pasem) žadatele, je-li v něm dítě zapsané. Kupón se vydává na dobu jednoho roku. V případě ztráty nebo poškození se nevystavuje duplikát, ale nový jízdní doklad.

Senioři 65 +

Kupón může být vystaven nejdříve ode dne 65. narozenin. K vydání kupónu je žadatel povinen doložit doklad totožnosti. Kupón se vydává na dobu jednoho roku. V případě ztráty nebo poškození se nevystavuje duplikát, ale nový jízdní doklad.

Osoba pobírající peněžitou pomoc v mateřství

Tato osoba je povinna při žádosti o vydání kupónu předložit rozhodnutí Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) o pobírání peněžité pomoci v mateřství, které není starší 2 měsíců.

Osoba pobírající rodičovský příspěvek

Tato osoba je povinna při žádosti o vydání kupónu předložit potvrzení rozhodnutí Úřadu práce o pobírání rodičovského příspěvku, které není starší 2 měsíců. Kupón se vydává na dobu jednoho roku a při jeho prodlužování je tato osoba povinna předložit potvrzení příslušného úřadu o pokračování pobírání rodičovského příspěvku, které není starší 2 měsíců. Administrativní poplatek za vystavení prvního kupónu činí 200 Kč. Při vystavení kupónu na další dítě je nutno předložit nové potvrzení a uhradit administrativní poplatek 200 Kč.

Držitel Zlaté plakety/medaile Prof. MUDr. Janského

Žadatel je povinen při žádosti o vydání kupónu předložit doklad totožnosti a průkaz držitele Zlaté Janského plakety/medaile ČČK či potvrzení ČČK o udělení Zlaté plakety Prof. MUDr. Janského. Kupón se vydává na dobu jednoho roku. V případě ztráty nebo poškození se nevystavuje duplikát, ale nový jízdní doklad.

Účastník odboje a odporu proti komunismu

Žadatel je povinen při žádosti o vydání kupónu předložit doklad totožnosti a Osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu, které vydává Ministerstvo obrany na základě žádosti občana. Kupón se vydává na dobu jednoho roku. V případě ztráty nebo poškození se nevystavuje duplikát, ale nový jízdní doklad.

Válečný veterán

Žadatel je povinen při podání žádosti o vydání kupónu předložit doklad totožnosti a osvědčení či průkaz válečného veterána. Osvědčení a průkaz válečného veterána vydává Ministerstvo obrany na základě žádosti občana. Kupón se vydává na dobu jednoho roku. Poplatek za vystavení kupónu se nevztahuje na účastníky národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 podle zákona č. 255/1946 Sb.  případě ztráty nebo poškození se nevystavuje duplikát, ale nový jízdní doklad.


PŘEPRAVA JÍZDNÍCH KOL V MHD

 

Jízdní kolo lze přepravovat v měsících červenec a srpen po celou dobu provozu MHD bez omezení, v ostatních měsících v SO, NE a v státem uznaném svátku ve vyhrazeném prostoru pro kočárky.
Do vozidla je povinen cestující přepravující jízdní kolo nastoupit dveřmi označenými u vnější strany dveří piktogramem dětského kočárku. Přeprava jízdních kol s alternativním pohonem není povolena. Je povolena přeprava maximálně dvou jízdních kol. Samostatně cestující osoba (osoby) mladší 15 let jízdní kolo přepravovat nesmí.

 

Cestující s jízdním kolem může nastoupit a vystoupit jen s vědomím řidiče, a to jen označenými dveřmi, průjezd jízdního kola vozidlem není dovolen. Řidič vozidla je oprávněn přepravu jízdního kola odmítnout, jestliže tuto přepravu obsazenost vozidla neumožňuje. Při nástupu do vozidla
na stejné zastávce mají přednost osoby na vozíku pro invalidy a cestující přepravující dětský kočárek před jízdním kolem. V případě, že je ve vozidle přepravována osoba na vozíku pro invalidy, nebo dětský kočárek, cestující s jízdním kolem do tohoto vozidla nesmí nastoupit.

 

Cestující přepravující jízdní kolo je povinen jízdní kolo zajistit proti samovolnému pohybu, být u něj po celou dobu přepravy a zajistit, aby přepravou jízdního kola nebyla ohrožena bezpečnost ostatních osob. Cestující je povinen zajistit, aby přepravované jízdní kolo neznečistilo ostatní cestující nebo nepoškodilo zařízení vozidla. Cestující nesmí na jízdním kole sedět nebo stát.
Za případné škody vzniklé jiným cestujícím nebo dopravci odpovídá osoba přepravující jízdní kolo. Dětské koloběžky a odrážedla se přepravují za stejných podmínek jako zavazadla. Koloběžka pro dospělé je rovnocenná jízdnímu kolu a povinnosti cestujících při jejich přepravě jsou stejné jako při přepravě jízdních kol.

 

Před zastávkou, kde hodlá cestující přepravující jízdní kolo vystoupit, je povinen stisknout tlačítko „Znamení k řidiči“.

Jízdní kolo podléhá placení dovozného podle tarifu jízdného.


INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOČESKÉHO KRAJE

Cestující, kteří chtějí využít časovou předplatní jízdenku MHD Dopravního podniku města České Budějovice, a.s. na linkách jiných dopravců v zóně 100, musí mít k časové předplatní průkazce vytištěný kupon v papírové podobě. Kupon v podobě elektronického čipu nebo zakoupený pomocí aplikace Sejf není jinými dopravci akceptován.

Bližší informace k IDS Jihočeského kraje jsou uvedeny na www.idsjk.cz

 Seznam linek s možností využití celokrajské jízdenky JIKORD plus


BEZPLATNÁ PŘEPRAVA A PŘEPRAVA ZA ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNEK

 
Bezplatně a za zvláštních podmínek se přepravují:
a) děti do 6 let věku,
b) děti od 6 do 15 let včetně a cestující nad 65 let s nárokem na přepravu za zvláštní cenu jízdného,
c) držitelé průkazu ZTP a držitelé průkazu ZTP/P včetně průvodce a psa, který je označen jako pes doprovázející držitele průkazu; v případě přepravní kontroly je držitel průkazu ZTP/P povinen označit průvodce, který s ním jede jako doprovod bezplatně, pozdější označení doprovodu je neplatné; bezplatnou přepravu dle tohoto ustanovení mohou využívat pouze držitelé průkazů vystavených Úřady práce v České republice,
d) účastníci odboje podle zákona č. 255/1946 Sb., osoby, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., a osoby, které byly zařazeny v táboře nucených prací, nebo v pracovním útvaru, jestliže rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle zákona č. 87/1991 Sb.,
e) držitelé bezplatné jízdenky MHD vydané Dopravním podnikem města České Budějovice, a. s.,
f) strážníci Městské policie České Budějovice ve služebním stejnokroji,
g) pracovníci vykonávající státní dozor ve vozidlech MHD,
h) osoba pobírající peněžitou pomoc v mateřství, která na základě rozhodnutí Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) pobírá peněžitou pomoc v mateřství a doprovází dítě,
na které je tento příspěvek pobírán,
i) osoba pobírající rodičovský příspěvek, která na základě rozhodnutí příslušného Úřadu práce pobírá rodičovský příspěvek a doprovází dítě, na které je tento příspěvek pobírán,
j) držitelé Zlaté plakety/medaile Prof. MUDr. Janského za bezpříspěvkové odběry krve,  
k) účastníci odboje a odporu proti komunismu, kteří jsou nositeli osvědčení účastníka tohoto odboje,
l) váleční veteráni, kteří jsou nositeli osvědčení podle 255/1946 Sb.,  
m) jedno jízdní kolo, pokud jej přepravuje držitel platné časové předplatní jízdenky,
n) dětský kočárek a pojízdná taška na kolečkách, zvířata a věci uvedené ve smluvních přepravních podmínkách,
o) všichni cestující přepravovaní na spojích linky 23.
Osoby uvedené v bodě c) – e) se bezplatně přepravují po předložení platných průkazů vydaných oprávněným subjektem. Osoby uvedené v bodě f) a g) se prokazují služebním průkazem nebo odznakem. Ostatní osoby uvedené v bodě b) a dále h) – l) se bezplatně a za zvláštních podmínek přepravují po předložení platných průkazů vydaných Dopravním podnikem města České Budějovice, a.s. spojených s úhradou administrativních poplatků uvedených v Tarifu dopravce.
K prokázání věku dětí do 15 let věku včetně je možno využít doklad vydaný správním úřadem opatřený fotografií, průkazkou MHD vydanou Dopravním podnikem města České Budějovice, a.s., „totoženkou“ GW BUS a. s. nebo ČD. V případě, že nemůže cestující do 15 let věku včetně doložit svůj nárok na bezplatnou nebo zlevněnou přepravu, bude postupováno při zjišťování totožnosti v souladu s platnými právními předpisy.

 

PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

MHD

 Úplné znění Smluvních přepravních podmínek na linkách MHD (platnost od 1.9.2019)

 Úplné znění Tarifu MHD (platnost od 1. 2. 2019)

 

Integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje

 Úplné znění Smluvních přepravních podmínek IDS JK

 Úplné znění Tarifu IDS JK (platnost od 1. 9. 2018)

 

V zájmu zvýšení bezpečnosti cestujících i pověřených osob je při řešení porušení SPP a Tarifu pořizován zvukový záznam komunikace pověřené osoby.

 

SMS / EMAIL INFORMACE O MĚSTSKÉ DOPRAVĚ

Phones