Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

JEDNOTLIVÉ JÍZDENKY

 

Jednotlivé jízdenky / Jízdenky z aplikace sejf

Osoba starší 16 let věku (dospělá osoba)

60 minut 24 hodin 168 hodin (7denní) 60 minut (prodej u řidiče)
16 Kč 50 Kč 190 Kč 25 Kč

Žák základní a střední školy starší 16 let věku  

60 minut 24 hodin 168 hodin (7denní) 60 minut (prodej u řidiče)
7 Kč 20 Kč 190 Kč 10 Kč

Dovozné

Pro přepravu jednoho jízdního kola se použije tištěná jízdenka pro osobu starší 16 let věku s platností na 60 minut v ceně 16 Kč nebo jízdenka placená aplikací Sejf ve stejné hodnotě či SMS jízdenka na 60 minut v ceně 25 Kč.

SMS jízdenky 60 minut 24 hodin
Osoba starší 16 let věku (dospělá osoba) 25 Kč 70 Kč
Žák základní a střední školy starší 16 let věku 25 Kč

70 Kč

Daňový doklad k SMS jízdence si cestující vystavuje individuálně dle své potřeby, a to dle pokynů na internetovém portálu https://www.jizdenka.cb-mobil.cz
 
 
Jízdenka JIKORD plus (více informací zde) platnost 1 kalendářní den (s přesahem do 3:00 hod. následujícího dne)
Platí v pracovní dny pro jednu osobu starší 15 let věku a jedno dítě od 6 do 15 let věku. Víkendy, státní svátky, pracovní dny 1. 7. – 31. 8. platí pro dvě osoby starší 15 let věku a tři děti od 6 do 15 let věku. 250 Kč

 

Hromadné jízdenky

Hromadné jízdenky cena doba platnosti
Rodinná jízdenka pro max. 2 osoby starší 16 let
a max. 3 děti do 15 let (včetně)
100 Kč

VÍKEND*)

Hromadná školní jízdenka pro max. 30 dětí do 15 let (včetně) a max. 2 dospělé osoby jako doprovod 200 Kč 300 minut
(5 hodin)

*) Rodinná jízdenka je platná v sobotu (SO) a neděli (NE) a ve státem uznaných svátcích (státní svátek). Platnost jízdenky je od 00.00 hodin SO (st. svátek) do 24.00 hodin (NE) nebo konec st. svátku. Navazuje-li státem uznaný svátek na SO a NE, prodlužuje se doba platnosti jízdenky i na tento st. svátek. Tato jízdenka je platná pro max. 2 dospělé osoby a 3 osoby do 15 let věku (včetně).

Všechny jednotlivé jízdenky jsou přestupní.


ČASOVÉ PŘEDPLATNÍ JÍZDENKY

Osoba starší 16 let věku (dospělá osoba)

7denní 15denní 30denní 90denní 180denní roční
115 Kč 215 Kč 380 Kč 1.020 Kč 1.900 Kč 3.630 Kč

Žák základní a střední školy starší 16 let věku a Student vysoké školy do 26 let věku

7denní 15denní 30denní 90denní
57 Kč 107 Kč 190 Kč 510 Kč

Důchodci do 65 let věku

7denní 15denní 30denní 90denní
65 Kč 120 Kč 200 Kč 510 Kč

 

PŘENOSNÉ ČASOVÉ PŘEDPLATNÍ JÍZDENKY

Přenosná časová předplatní jízdenka je přenosná. Průkazka je opatřena datem platnosti a identifikačním číslem, které musí být shodné na průkazce i na časovém kupónu. K zhotovení průkazky není třeba fotografie. Průkazku s kupónem může využít jednotlivě více cestujících. Vhodné např. pro firmy.

 

 

roční

4.360 Kč

 

 

Administrativní poplatky 

cena průkazky 25 Kč
cena plastikového pouzdra 5 Kč
cena fotografie 30 Kč

Kategorie osob přepravovaných za zvláštní cenu jízdného

Dítě od 6 do 15 let věku včetně - roční - 200 Kč

K vydání kupónu je žadatel povinen doložit osobní údaje dítěte – jméno, příjmení a datum narození. Doložení požadovaných údajů je možné buď rodným listem dítěte (případně jeho ověřenou fotokopií), občanským průkazem dítěte, cestovním pasem dítěte nebo i občanským průkazem (cestovním pasem) žadatele, je-li v něm dítě zapsané. Kupón se vydává na dobu jednoho roku. V případě ztráty nebo poškození se nevystavuje duplikát, ale nový jízdní doklad.

Osoba nad 65 let věku - roční - 10 Kč

Kupón může být vystaven nejdříve ode dne 65. narozenin. K vydání kupónu je žadatel povinen doložit doklad totožnosti. Kupón se vydává na dobu jednoho roku. V případě ztráty nebo poškození se nevystavuje duplikát, ale nový jízdní doklad.

Osoba pobírající peněžitou pomoc v mateřství či osoba pobírající rodičovský příspěvek - roční - 50 Kč

Tato osoba je povinna při žádosti o vydání kupónu předložit  rozhodnutí Okresní správy sociálního zabezpečení pobírá peněžitou pomoc v mateřství či osoba, která na základě rozhodnutí příslušného Úřadu práce pobírá rodičovský příspěvek, které není starší 2 měsíců.

Držitel Zlaté plakety/medaile Prof. MUDr. Janského - roční - 200 Kč

Žadatel je povinen při žádosti o vydání kupónu předložit doklad totožnosti a průkaz držitele Zlaté Janského plakety/medaile ČČK či potvrzení ČČK o udělení Zlaté plakety Prof. MUDr. Janského. Kupón se vydává na dobu jednoho roku. V případě ztráty nebo poškození se nevystavuje duplikát, ale nový jízdní doklad.

Účastník odboje a odporu proti komunismu - roční - 200 Kč

Žadatel je povinen při žádosti o vydání kupónu předložit doklad totožnosti a Osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu, které vydává Ministerstvo obrany na základě žádosti občana. Kupón se vydává na dobu jednoho roku. V případě ztráty nebo poškození se nevystavuje duplikát, ale nový jízdní doklad.

Válečný veterán - roční - 200 Kč

Žadatel je povinen při podání žádosti o vydání kupónu předložit doklad totožnosti a osvědčení či průkaz válečného veterána. Osvědčení a průkaz válečného veterána vydává Ministerstvo obrany na základě žádosti občana. Kupón se vydává na dobu jednoho roku. Poplatek za vystavení kupónu se nevztahuje na účastníky národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 podle zákona č. 255/1946 Sb.  případě ztráty nebo poškození se nevystavuje duplikát, ale nový jízdní doklad.


PŘEPRAVA JÍZDNÍCH KOL V MHD

 

Jízdní kolo lze přepravovat v měsících červenec a srpen po celou dobu provozu MHD bez omezení, v ostatních měsících v SO, NE a v státem uznaném svátku ve vyhrazeném prostoru pro kočárky.
Do vozidla je povinen cestující přepravující jízdní kolo nastoupit dveřmi označenými u vnější strany dveří piktogramem dětského kočárku. Přeprava jízdních kol s alternativním pohonem není povolena. Je povolena přeprava maximálně dvou jízdních kol. Samostatně cestující osoba (osoby) mladší 15 let jízdní kolo přepravovat nesmí.

 

Cestující s jízdním kolem může nastoupit a vystoupit jen s vědomím řidiče, a to jen označenými dveřmi, průjezd jízdního kola vozidlem není dovolen. Řidič vozidla je oprávněn přepravu jízdního kola odmítnout, jestliže tuto přepravu obsazenost vozidla neumožňuje. Při nástupu do vozidla
na stejné zastávce mají přednost osoby na vozíku pro invalidy a cestující přepravující dětský kočárek před jízdním kolem. V případě, že je ve vozidle přepravována osoba na vozíku pro invalidy, nebo dětský kočárek, cestující s jízdním kolem do tohoto vozidla nesmí nastoupit.

 

Cestující přepravující jízdní kolo je povinen jízdní kolo zajistit proti samovolnému pohybu, být u něj po celou dobu přepravy a zajistit, aby přepravou jízdního kola nebyla ohrožena bezpečnost ostatních osob. Cestující je povinen zajistit, aby přepravované jízdní kolo neznečistilo ostatní cestující nebo nepoškodilo zařízení vozidla. Cestující nesmí na jízdním kole sedět nebo stát.
Za případné škody vzniklé jiným cestujícím nebo dopravci odpovídá osoba přepravující jízdní kolo. Dětské koloběžky a odrážedla se přepravují za stejných podmínek jako zavazadla. Koloběžka pro dospělé je rovnocenná jízdnímu kolu a povinnosti cestujících při jejich přepravě jsou stejné jako při přepravě jízdních kol.

 

Před zastávkou, kde hodlá cestující přepravující jízdní kolo vystoupit, je povinen stisknout tlačítko „Znamení k řidiči“.

Jízdní kolo podléhá placení dovozného podle tarifu jízdného.


INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOČESKÉHO KRAJE

Cestující, kteří chtějí využít časovou předplatní jízdenku MHD Dopravního podniku města České Budějovice, a.s. na linkách jiných dopravců v zóně 100, musí mít k časové předplatní průkazce vytištěný kupon v papírové podobě. Kupon v podobě elektronického čipu nebo zakoupený pomocí aplikace Sejf není jinými dopravci akceptován.

Bližší informace k IDS Jihočeského kraje jsou uvedeny na www.idsjk.cz

 Seznam linek s možností využití celokrajské jízdenky JIKORD plus


BEZPLATNÁ PŘEPRAVA A PŘEPRAVA ZA ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNEK

 
Bezplatně a za zvláštních podmínek se přepravují:
 
1.1.   dítě do 6 let věku, jímž se rozumí osoba ode dne narození do dne, který předchází
dni 6. narozenin,

1.2.   držitel průkazu „ZTP“, „ZTP-P“ včetně průvodce a psa, který je držitelem označen jako pes nebo průvodce doprovázející držitele průkazu, pokud se přepravuje současně s tímto držitelem, včetně invalidního vozíku dle zvláštního právního předpisu. Pozdější označení doprovodu je neplatné. Bezplatnou přepravu dle tohoto ustanovení může využívat pouze držitel průkazu vystaveného příslušným orgánem České republiky dle zvláštního právního předpisu,

1.3.   občan uvedený v § 29 zákona č.  87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích,
ve znění pozdějších předpisů, a držitel průkazu vydaného Ústředním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu, Konfederací politických vězňů ČR, Sdružením bývalých politických vězňů ČR a Ústřední radou Svazu PTP - VTNP,

1.4.   držitel zvláštního jízdního dokladu vydaného Dopravcem a v případech vyhlášených Dopravcem,

1.5.   strážník Městské policie České Budějovice ve služebním stejnokroji,

1.6.   pracovník vykonávající státní dozor ve vozidlech MHD,

1.7.   jedno jízdní kolo, pokud jej přepravuje držitel platné časové předplatní jízdenky,

1.8.   dětský kočárek a pojízdná taška na kolečkách, zvířata a věci uvedené v SPP,

1.9.   všichni cestující přepravovaní na spojích linky 23 na trase náměstí Přemysla Otakara II. – Parkoviště Jírovcova a zpět.

 

2.         Osoby uvedené v bodech 1.2. a 1.3. se bezplatně přepravují po předložení platného průkazu vydaného k tomuto oprávněným subjektem. Osoby uvedené v bodě 1.4. se bezplatně přepravují po předložení platného průkazu vydaného Dopravcem nebo s jiným označením v případech vyhlášených Dopravcem. Osoby uvedené v bodech 1.5. a 1.6. se prokazují služebním průkazem nebo odznakem.

 
 

 

PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

MHD 

 Úplné znění Tarifu MHD (platnost od 1. 4. 2020)

 Úplné znění Smluvních přepravních podmínek na linkách MHD (platnost od 1. 4. 2020)

 

Integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje

 Úplné znění Smluvních přepravních podmínek IDS JK

 Úplné znění Tarifu IDS JK (platnost od 1. 9. 2018)

 

V zájmu zvýšení bezpečnosti cestujících i pověřených osob je při řešení porušení SPP a Tarifu pořizován zvukový záznam komunikace pověřené osoby.

 

SMS / EMAIL INFORMACE O MĚSTSKÉ DOPRAVĚ

Phones