Tarif jízdného městské hromadné dopravy DPMCB stanovuje ceny jízdného včetně platnosti jízdních dokladů na všech linkách městské hromadné dopravy Dopravního podniku města České Budějovice, a. s. Tento Tarif je účinný od 1. 1. 2024.

Úplné znění Tarifu (PDF)

 

Jednotlivé jízdenky

DRUHY JÍZDNÉHO

Základní jízdenka

Základní jednotlivé jízdné pro osoby od 16 do 74 let včetně.

Dětská jízdenka

Zlevněné jednotlivé jízdné pro děti od 6 do 15 let věku včetně.

MOŽNOSTI NÁKUPU JEDNOTLIVÝCH JÍZDENEK

Virtuální jízdenka

K zakoupení ve všech vozech MHD platební kartou. Jízdenky se netisknou. Více informací o virtuální jízdence naleznete zde


 

Tištěná jízdenka

K zakoupení před nástupem do vozidla v jízdenkových automatech a do vyprodání zásob v předprodejních místech Dopravce a u smluvních prodejců. Více informací k nákupu tištěných jízdenek naleznete zde. Jízdenka je platná od jejího označení.

SMS jízdenka

K zakoupení z mobilního telefonu prostřednictvím služby Premium SMS. Více informací o SMS jízdence naleznete zde


 

Sejf jízdenka

K zakoupení z mobilního telefonu prostřednictvím mobilní aplikace Sejf. Více informací o Sejf jízdence naleznete zde


 

 

CENY JÍZDNÉHO

Platnost

Druh jízdného

Cena jízdného

Dostupnost

60 minut
 Základní jízdenka  20 Kč

 Dětská jízdenka  10 Kč

 
24 hodin
 Základní jízdenka  75 Kč

 Dětská jízdenka  25 Kč  
168 hodin
 Základní jízdenka  200 Kč  
Rodinná jízdenka

SO, NE, státní svátek

pro až 2 dospělé osoby

 Základní jízdenka  150 Kč    
Hromadná školní jízdenka

s platností 5 hodin pro až 30 dětí
do 15 let věku včetně a 2 dospělé
osoby jako doprovod

 Základní jízdenka  250 Kč    
Dovozné

pro přepravu 1 jízdního kola v měsících
červenec, srpen a v SO, NE a státní svátky
v ostatních měsících roku.

Základní jízdenka 20 Kč
Všechny jízdenky jsou přestupní.

Časové předplatní jízdenky

Časovou předplatní jízdenku lze zakoupit v elektronické podobě v aplikaci DPMCB a v tištěné podobě v předprodejních místech DPMCB.

 

ČPJ v aplikaci DPMCB

K zakoupení pro všechny kategorie jízdného přímo v mobilní aplikaci DPMCB. Více o aplikaci najdete zde

 

Tištěná ČPJ

K zakoupení v předprodejních místech DPMCB. Více informací zde.

Více informací o dostupných způsobech nákupu časových předplatních jízdenek najdete zde. 

 

ČASOVÉ PŘEDPLATNÍ JÍZDENKY (NEPŘENOSNÉ)

Časovou předplatní jízdenku lze zakoupit v elektronické podobě v aplikaci DPMCB a v tištěné podobě v předprodejních místech DPMCB. Tyto jízdní doklady jsou nepřenosné, složené z průkazky vázané na identitu držitele a kupónu. Při pořízení časové předplatní jízdenky, resp. její průkazky, se cestující musí prokázat dokladem totožnosti, v případě uplatnění nároku na jízdné zlevněné či za zvláštní cenu i dalšími požadovanými dokumenty uvedenými níže. 

Základní jízdné

Doba platnosti:
Cena jízdného:
7denní 130 Kč
15denní 240 Kč
30denní 420 Kč
90denní 1 120 Kč
180denní 2 090 Kč
roční 3 990 Kč
Platí pro:

Pro osoby od 16 do 64 let včetně, které neuplatňují nárok na jinou z kategorií osob vymezených Tarifem.
 

Žáci a studenti

Doba platnosti:
Cena jízdného:
7denní 65 Kč
15denní 120 Kč
30denní 210 Kč
90denní 560 Kč
180denní 1045 Kč
roční 1660 Kč
Platí pro:

1. Pro žáky SŠ/ZŠ starší 16 let věku, kteří doloží potvrzení o studiu či studentský průkaz pro příslušný školní rok. Nárok na zlevněné jízdné pro žáky SŠ/ZŠ starší 16 let platí po předložení požadovaných dokumentů vždy na období od 1. 9. 20XY do 15. 9. 20XY+1 nebo do dosažení 26 let věku. Kupón lze vydat s platností nejdéle po dobu trvání příslušného nároku.

2. Pro studenty VŠ do 25 let věku včetně, kteří doloží potvrzení o studiu či studentský průkaz pro příslušný akademický rok. Nárok na zlevněné jízdné pro studenty VŠ platí po předložení požadovaných dokumentů vždy na období od 15. 9. 20XY do 30. 9. 20XY+1 nebo do dosažení věkové hranice. Kupón lze vydat s platností nejdéle po dobu trvání příslušného nároku.

 

Důchodci do 65 let věku

Doba platnosti:
Cena jízdného:
7denní 75 Kč
15denní 135 Kč
30denní 220 Kč
90denní 560 Kč
180denní 1045 Kč
roční 1660 Kč
Platí pro:

1. Starobní důchodce do 65 let věku, kteří předloží „rozhodnutí“ příslušného orgánu státní správy o přiznání starobního důchodu nebo potvrzení banky nebo České pošty, s. p. o pobírání starobního důchodu. Potvrzení se předkládá pouze jednou. Pokud je důchod vyplácen v zahraničí, předloží žadatel též úředně ověřený překlad potvrzení o pobírání důchodu v českém jazyce.

2. Invalidní důchodce do 65 let věku, kteří doloží „rozhodnutí“ příslušného orgánu státní správy o přiznání invalidity III. stupně (dříve plného invalidního důchodu). K získání nároku při pobírání invalidního důchodu je cestující povinen předložit „rozhodnutí“, které není starší 2 měsíců. Potvrzení je vždy platné pouze do 31. 12. dokládaného kalendářního roku, a to i po předložení v průběhu kalendářního roku. Potvrzení na kalendářní rok 20XY lze předložit již od 1. 12. 20XY-1.

Osoby od 65 do 74 let věku

Doba platnosti:
Cena jízdného:
7denní 75 Kč
15denní 135 Kč
30denní 220 Kč
roční 500 Kč
Platí pro:

 

Osoby od 65 do 74 let věku včetně, které se prokáží dokladem totožnosti opatřeným fotografií.
 

Děti

Doba platnosti:
Cena jízdného:
roční 500 Kč
Platí pro:

Pro děti od 6 do 15 let věku včetně, po doložení osobních údajů dítěte jeho rodným listem, občanským průkazem, cestovním pasem nebo dokladem totožnosti zákonného zástupce, je-li v něm dítě zapsané. Začátek platnosti kupónu může být nejdříve ode dne 6. narozenin a končí nejpozději dnem předcházejícímu dni 16. narozenin. 

 

Mateřské/rodičovské jízdné

Doba platnosti:
Cena jízdného:
roční 500 Kč
Platí pro:

Pro osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství či rodičovský příspěvek, které předloží potvrzení příslušného orgánu státní správy o pobírání peněžité pomoci v mateřství či pobíraní rodičovského příspěvku, které není starší 2 měsíců. Kupón se vydává na dobu, po kterou je platné předložené potvrzení, nejdéle však na dobu jednoho roku. Při prodlužování kupónu je žadatel povinen předložit potvrzení příslušného orgánu státní správy o pokračování pobírání příspěvku, které není starší 2 měsíců.

 

Dárci krve

Doba platnosti:
Cena jízdného:
roční 200 Kč
Platí pro:

Pro držitele Zlaté plakety/medaile prof. MUDr. Janského, kteří předloží doklad totožnosti a průkaz držitele Zlaté Janského plakety/medaile Českého červeného kříže či potvrzení Českého červeného kříže o udělení Zlaté plakety prof. MUDr. Janského. Průkaz se pro přiznání nároku na zvláštní cenu jízdného předkládá pouze jednou.

 

Váleční veteráni

Doba platnosti:
Cena jízdného:
roční 200 Kč
Platí pro:

Pro válečné veterány, kteří předloží osvědčení či průkaz válečného veterána. Osvědčení a průkaz válečného veterána vydává Ministerstvo obrany na základě žádosti občana. Osvědčení či průkaz se pro přiznání nároku na zvláštní cenu jízdného předkládá pouze jednou. 


 

Účastníci odporu proti komunismu

Doba platnosti:
Cena jízdného:
roční 200 Kč
Platí pro:

Pro účastníky odboje a odporu proti komunismu, kteří předloží osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu. Osvědčení vydává Ministerstvo obrany na základě žádosti občana. Osvědčení se pro přiznání nároku na zvláštní cenu jízdného předkládá pouze jednou.


 

PŘENOSNÁ ČASOVÁ PŘEDPLATNÍ JÍZDENKA

Přenosnou časovou předplatní jízdenku lze zakoupit pouze v tištěné podobě v předprodejních kancelářích DPMCB. Tento přenosný jízdní doklad je složen z průkazky a platného kupónu. Více informací najdete zde.

 

 Doba platnosti:
Cena jízdného:
 Roční 4 790 Kč

Bezplatná přeprava

Bezplatně se přepravuje:

 • dítě do 6 let věku,
 • osoba starší 75 let věku po předložení průkazu totožnosti s fotografií,
 • držitel průkazu „ZTP“, „ZTP-P“ včetně průvodce a psa, který je držitelem označen jako pes nebo průvodce doprovázející držitele průkazu, pokud se přepravuje současně s tímto držitelem, včetně vozíku pro invalidy dle zvláštního právního předpisu,
 • občan uvedený v § 29 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů, a držitel průkazu vydaného Ústředním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu, Konfederací politických vězňů ČR, Sdružením bývalých politických vězňů ČR a Ústřední radou Svazu PTP - VTNP,
 • držitel parkovacího lístku z vjezdového terminálu Parkoviště P+R Jírovcova ul. po dobu max. 24 hod. od data a času uvedeného na parkovacím lístku přepravovaný na spojích linky 23 na trase náměstí Přemysla Otakara II. – Parkoviště Jírovcova a zpět. Držitelem parkovacího lístku může být v daný okamžik pouze jedna osoba,
 • držitel zvláštního jízdního dokladu vydaného Dopravcem a v případech vyhlášených Dopravcem,
 • strážník Městské policie České Budějovice ve služebním stejnokroji,
 • pracovník vykonávající státní dozor ve vozidlech MHD,
 • jedno jízdní kolo, pokud jej přepravuje držitel platné časové předplatní jízdenky,
 • dětský kočárek a pojízdná taška na kolečkách, zvířata a věci uvedené v SPP.

Smluvní přepravní podmínky a obchodní podmínky DPMCB

Integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje

Cestující, kteří chtějí využít časovou předplatní jízdenku MHD Dopravního podniku města České Budějovice, a.s. na linkách jiných dopravců v zóně 100, ji mohou využít v těchto podobách:

 

 • tištěná časová předplatní jízdenka (obsahující odpovídající průkazku a platný kupón)
 • časová předplatní jízdenka v aplikaci DPMCB (použít lze pouze průkazku s platným kupónem v plném zobrazení vyžadujícím připojení k internetu. Nelze se prokazovat QR kódem) 

 

Seznam linek s možností využití celokrajské jízdenky JIKORD plus

Úplné znění Smluvních přepravních podmínek IDS JK (platnost od 1. 7. 2022)

Úplné znění tarifu IDS JK (platnost od 1. 7. 2022)

 

 

Jízdné

Platnost

Cena

Jízdenka JIKORD plus
Jeden den s časovým přesahem do 03:00 hod následujícího dne. V pracovní dny pro 1 osobu starší 15 let věku a 1 dítě do 15 let věku. V SO, NE, ve státem uznaném svátku a v pracovní dny v období letních prázdnin (od 01. 07. do 31. 08.)  pro 2 osoby starší 15 let věku a 3 děti do 15 let věku. 250 Kč 
Jízdenka JIKORD plus Bavorsko (jednotlivec)
Jeden den s časovým přesahem do 03:00 hod následujícího dne. V SO, NE, ve státem uznaném svátku a v pracovní dny pro 1 osobu bez ohledu na věk.  290 Kč
Jízdenka JIKORD plus Bavorsko (skupina)
Jeden den s časovým přesahem do 03:00 hod následujícího dne. V pracovní dny pro 1 osobu starší 15 let věku a 1 dítě do 15 let věku. V SO, NE, ve státem uznaném svátku a v pracovní dny v období letních prázdnin (od 01. 07. do 31. 08.)  pro 2 osoby starší 15 let věku a 3 děti do 15 let věku. 440 Kč