POŠLETE SMS VE TVARU
BUD NA ČÍSLO 90206

SMS jízdenka je platná do 2 minut od obdržení, sledujte vyznačený čas.


Vzor přijaté SMS jízdenky:

DPMCB, a.s.SMS jízdenka
plnocenná Přestupní 20 Kč
Platnost:
Od: datum(ddmmrr) čas hod:min
Do: datum (ddmmrr) čas hod:min
HASH kód/kontrolní kód

POŠLETE SMS VE TVARU BUD24 NA ČÍSLO 90206

SMS jízdenka je platná do 2 minut od obdržení, sledujte vyznačený čas.


Vzor SMS jízdenky:
DPMCB, a.s.SMS jízdenka
plnocenná Přestupní 75 Kč
Platnost:
Od: datum(ddmmrr) čas od:min
Do: datum (ddmmrr) čas hod:min
HASH kód/kontrolní kód

 

Základní podmínkou pro nákup SMS jízdenky je aktivace služby „Premium SMS“ u mobilního operátora. Daňový doklad SMS jízdenky si cestující vystavuje individuálně dle své potřeby, a to dle pokynů aplikace na internetovém portálu www.jizdenka.cb-mobil.cz.
V případě, že cestující hodlá zakoupit více SMS jízdenek z jednoho mobilního komunikačního zařízení (pro více osob nebo jako dovozné), musí odeslat příslušný počet objednávek a následně obdržet stejný počet SMS jízdenek.
Cena za SMS jízdenku je 20 Kč, nebo 75 Kč (+ cena SMS dle tarifu u Vašeho operátora). SMS jízdenka je přestupní, a platí na všech linkách provozovaných DPMCB, nelze ji použít v IDS JK. SMS jízdenka je nepřenosná.


Co dělat, když omylem smažete platnou SMS jízdenku?

V případě smazání SMS jízdenky v době její platnosti lze získat její duplikát za poplatek 3 Kč za jednu SMS jízdenku.

 

Cestující odešle na telefonní číslo 9000603 text:

  • v případě duplikátu 60 min. jízdenky: BUD
  • v případě duplikátu 24 hod. jízdenky: BUD24

Do 2 minut cestující obdrží duplikát SMS jízdenky.

  

SMS jízdenka je zejména neplatná, jestliže:

  •  nenastala nebo uplynula doba její platnosti,
  • nebyla zaslána smluvním provozovatelem služby,
  • byla jakkoliv upravována, přepisována nebo přeposlána,
  • nelze z příčin na straně cestujícího na místě kontroly ověřit její platnost, zejména pokud nelze jednoznačně z displeje mobilního komunikačního zařízení přečíst potřebné údaje,
  • cestující odeslal objednávku SMS jízdenky či Sejf jízdenky v době výkonu přepravní kontroly,
  • není jízdenka při přepravní kontrole na základě přiděleného kódu nalezena.

 
Nástup do vozidla s SMS jízdenkou

Cestující nesmí nastoupit do vozidla MHD bez platné přijaté SMS jízdenky.
Po celou dobu přepravy a rovněž i v okamžiku vystoupení z vozidla musí mít cestující mobilní komunikační zařízení s přijatou SMS jízdenkou u sebe.

Cestující, který si objednal SMS jízdenku, která není ještě platná po nástupu do vozidla, resp. v době výkonu přepravní kontroly, je považován za cestujícího bez platného jízdního dokladu a je povinen zaplatit jízdné a přirážku k jízdnému

 

Přepravní kontrola

K provedení kontroly platnosti SMS jízdenky je cestující povinen předložit pověřené osobě k vizuální kontrole mobilní komunikační zařízení, ze kterého byla jízdenka zakoupena, se zobrazenou jízdenkou pro ověření veškerých přijatých dat této jízdenky. Cestující případně sdělí telefonní číslo mobilního komunikačního zařízení, ze kterého byla jízdenka zakoupena, včetně umožnění kontroly mobilního komunikačního zařízení, ze kterého byla jízdenka zakoupena, jeho prozvoněním, a tím umožní ověření platnosti této jízdenky.

Nesplní-li cestující podmínky pro nákup SMS jízdenky a její kontrolu, není-li SMS jízdenka na základě přiděleného kódu nalezena, nebo byla-li taková jízdenka označena za neplatnou v souladu se Smluvními přepravními podmínkami, je cestující považován za cestujícího bez platného jízdního dokladu.

V případě, že cestující na mobilní komunikační zařízení, ze kterého byl požadavek na nákup SMS jízdenky odeslán, SMS neobdrží, je povinen si pro uzavření přepravní smlouvy opatřit platný jízdní doklad jiným způsobem, jinak bude při přepravní kontrole považován za cestujícího bez platného jízdního dokladu.  

 

Reklamace

Na nedoručení SMS jízdenky má cestující právo podat reklamaci dle zákona č. 127/2005 Sb. Reklamaci na poskytovanou službu cestující může uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 měsíců ode dne vadného poskytnutí služby, jinak právo zanikne.

Údaje o prodané SMS jízdence jsou uchovány maximálně po dobu 3 měsíců od jejího prodeje. Na www.jizdenka.cb-mobil.cz je možno využít odkaz k reklamaci SMS jízdenky u poskytovatele této služby.