Níže najdete odpovědi na nejčastější otázky spojené s přepravní kontrolou na linkách MHD České Budějovice provozovaných DPMCB. Kompletní informace o přepravní kontrole jsou uvedeny ve Smluvních přepravních podmínkách.

V zájmu zvýšení bezpečnosti cestujících i pověřených osob je při řešení porušení SPP a Tarifu pořizován zvukový záznam komunikace pověřené osoby.

 

Kdo je oprávněn kontrolovat jízdní doklady cestujících?

Plnění tarifních a přepravních podmínek mohou kontrolovat pověřené osoby dopravce, které se prokážou kontrolním odznakem dopravce nesoucím označení „DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA Č.BUDĚJOVICE, a.s. – PŘEPRAVNÍ KONTROLA" a dvoumístné nebo třímístné identifikační číslo, popřípadě průkazem revizora v případě, že o jeho prokázání cestující požádá. Obě evidenční čísla musí být shodná.

 

 

Kdy je cestující povinen předložit platný jízdní doklad?

Cestující je povinen předložit platný jízdní doklad na vyzvání revizora při započetí přepravy, resp. po bezodkladném nákupu virtuální jízdenky nebo označení tištěné jízdenky, a kdykoliv během přepravy nebo v okamžiku vystupování z vozidla.

 

Kdy mohu nastoupit do vozidla MHD po odeslání požadavku SMS nebo Sejf jízdenky?

Do vozidla MHD můžete nastoupit pouze s platnou (přijatou) jízdenkou. Platná jízdenka je ta, jejíž platnost je vyznačena na displeji, tedy začátek a konec platnosti jízdenky. Platnost jízdenky placené mobilem nemusí být shodná s časem přijetí zprávy na Váš mobil. Prodleva bude v současné době činit až dvě minuty.

 

Co se stane v případě, že cestující nemá platný jízdní doklad nebo se prokáže neplatným jízdním dokladem?

Zjistí-li revizor, že se cestující prokazuje neplatným jízdním dokladem, je oprávněn mu jej odebrat. Za odebraný jízdní doklad nemá cestující nárok na finanční náhradu. V případě, že cestující při kontrole předloží neplatnou jízdenku nebo se neprokáže platným jízdním dokladem, připočítává se k přirážce k jízdnému hodnota základní nebo dětské jízdenky.

 

Jaký je postup, pokud chci uhradit přirážku k jízdnému na místě?

Přirážku k jízdnému ve snížené výši 600 Kč může cestující uhradit na místě jejího uložení pověřené osobě. Doklad o přijetí úhrady neslouží jako jízdní doklad.

 

Jaký je postup, pokud nemohu uhradit přirážku k jízdnému na místě?

V případě, kdy cestující bez platného jízdního dokladu neuhradí přirážku k jízdnému na místě, je povinen se prokázat osobními údaji potřebnými na vymáhání zaplacení uložené přirážky (jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště). Tyto údaje je cestující povinen prokázat hodnověrným a nezaměnitelným způsobem, a to osobním dokladem cestujícího vydaným státní správou opatřeným fotografií. Pověřená osoba vyplní záznam o přepravní kontrole, jehož kopii předá cestujícímu. Záznam o přepravní kontrole neslouží jako jízdní doklad. Na záznamu o přepravní kontrole naleznete informace pro uhrazení přirážky k jízdnému – adresu Zákaznického centra DPMCB a bankovní spojení včetně variabilního symbolu pro spárování úhrady.

 

Jaký je postup v případě, když se cestující odmítne prokázat uvedeným typem dokladu?

Cestující, který se neprokáže osobními údaji a osobním dokladem, je povinen na výzvu revizora následovat jej na vhodné pracoviště veřejné správy ke zjištění totožnosti, nebo na výzvu pověřené osoby setrvat na vhodném místě do příchodu osoby oprávněné zjistit totožnost cestujícího. Pokud cestující odmítne zaplatit přirážku k jízdnému a odmítne se prokázat osobními údaji, je pověřená osoba oprávněna jednat v souladu s platným zněním Občanského zákoníku §14 tak, aby byla zajištěna práva dopravce.

 

Jaká je výše přirážky k jízdnému v případě, že se cestující neprokáže platnou jízdenkou?

Cestující ve vozidlech MHD, kteří se nemohou na vyzvání pověřené osoby při započetí a kdykoliv během přepravy, nebo v okamžiku vystoupení z vozidla prokázat platným jízdním dokladem, zaplatí jízdné a přirážku k jízdnému ve výši 1500 Kč. Pokud cestující uhradí přirážku k jízdnému na místě jejího uložení, snižuje se přirážka z 1500 Kč na 600 Kč.  Pokud hradí přirážku nejpozději do patnácti kalendářních dnů v Zákaznickém centru DPMCB nebo bankovním převodem, je výše přirážky snížena z 1500 Kč na 800 Kč.

 

Co se stane, pokud cestující nezaplatí částku na místě ani v limitu patnácti kalendářních dnů?

Pokud cestující ve stanovené lhůtě nevyužije možnosti zaplatit jízdné a cestovní přirážku v její snížené podobě, bude uložená přirážka k jízdnému v plné výši 1500 Kč + jízdné jakožto pohledávka Dopravním podnikem města České Budějovice, a.s., odprodána jinému právnímu subjektu.

 

Jaká hrozí sankce cestujícímu, který vlastní platnou časovou předplatní jízdenku zvláštní jízdenku či průkaz opravňující k bezplatné přepravě, ale při kontrole je nemá k dispozici?

Pokud je cestující vlastníkem platné časové předplatní jízdenky, zvláštní jízdenky nebo průkazu opravňujícího k bezplatné přepravě, kterými se nemohl při kontrole prokázat, a tuto skutečnost prokáže jejich dodatečným předložením nejpozději do patnácti kalendářních dnů ode dne uložení přirážky k jízdnému v Zákaznickém centru DPMCB v Novohradské ulici, zaplatí přirážku k jízdnému sníženou na částku 50 Kč. Pokud cestující nepředloží platnou časovou předplatní jízdenku do 15 dnů a předloží ji později, je povinen uhradit přirážku v plné výši, tedy 1500 Kč a jízdné.