Na níže uvedených řádcích jsou formou otázek a odpovědí popsány nejčastější dotazy cestujících, které se týkají přepravní kontroly, tedy práce revizorů Dopravního podniku města České Budějovice, a.s. Kompletní informace o přepravní kontrole jsou uvedeny ve Smluvních přepravních podmínkách.

 

Kdo je oprávněn kontrolovat jízdní doklady cestujících?

Plnění tarifních a přepravních podmínek mohou kontrolovat pověřené osoby dopravce, které se prokážou kontrolním odznakem dopravce nesoucím označení „DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA Č.BUDĚJOVICE, a.s. – PŘEPRAVNÍ KONTROLA" a dvoumístné nebo třímístné identifikační číslo, popřípadě průkazem revizora v případě, že o jeho prokázání cestující požádá. Obě evidenční čísla musí být shodná.

 

Musí se revizor prokázat také služebním průkazem revizora?

V případě, že o to cestující požádá, je revizor povinen se vedle odznaku prokázat také průkazem revizora.

 

Jak vypadá odznak a služební průkaz revizora?

Vzor odznaku a průkazu revizora je zde vyobrazen.

  

 

Kdy je cestující povinen předložit platný jízdní doklad?

Cestující je povinen předložit platný jízdní doklad na vyzvání revizora při započetí a kdykoliv během přepravy nebo v okamžiku vystoupení z vozidla.

 

Co se stane v případě, že má cestující neplatný jízdní doklad?

Zjistí-li revizor, že se cestující prokazuje neplatným jízdním dokladem, je oprávněn mu jej odebrat. Za odebraný jízdní doklad nemá cestující nárok na finanční náhradu. V případě, že cestující při kontrole předloží neplatnou jízdenku nebo se neprokáže platným jízdním dokladem, připočítává se k přirážce k jízdnému hodnota základní nebo zlevněné jízdenky.

 

Kdy mohu nastoupit do vozidla MHD po odeslání požadavku SMS nebo datové jízdenky?

Do vozidla MHD můžete nastoupit pouze s platnou (přijatou) jízdenkou. Platná jízdenka je ta, jejíž platnost je vyznačena na displeji, tedy začátek a konec platnosti jízdenky. Platnost jízdenky placené mobilem nemusí být shodná s časem přijetí zprávy na Váš mobil. Toto opatření je uděláno proto, aby se zabránilo objednání jízdenky mobilem až po spatření kontrolujícího revizora. Prodleva bude v současné době činit až dvě minuty.

  

Jaká je výše přirážky k jízdnému v případě, že se cestující neprokáže platnou jízdenkou?

Cestující ve vozidlech MHD, kteří se nemohou na vyzvání pověřené osoby při započetí a kdykoliv během přepravy, nebo v okamžiku vystoupení z vozidla prokázat platným jízdním dokladem, zaplatí jízdné a přirážku k jízdnému ve výši 1500 Kč. Pokud cestující uhradí přirážku k jízdnému v hotovosti na místě jejího uložení, snižuje se přirážka z 1500 Kč na 600 Kč.  Pokud hradí přirážku nejpozději do patnácti kalendářních dnů na Zákaznickém centru DPMCB nebo bankovním převodem, hradí cestující jízdné a přirážku k jízdnému sníženou z 1500 Kč na 600 Kč.

 

Co se stane, pokud cestující nezaplatí částku na místě ani v limitu patnácti kalendářních dnů?

Pokud cestující ve stanovené lhůtě nevyužije možnosti zaplatit jízdné a cestovní přirážku v její snížené podobě, bude Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. vymáhat uloženou přirážku k jízdnému v její plné výši, která činí 1500 Kč + jízdné, a to podáním žaloby u příslušného soudu nebo bude pohledávka odprodána jinému právnímu subjektu.

 

Jaká hrozí sankce cestujícímu, který vlastní platnou zlevněnou časovou předplatní jízdenku nebo bezplatnou a zvláštní jízdenku a průkaz, ale při kontrole ji nemá k dispozici?

Pokud je cestující vlastníkem platné zlevněné časové předplatní jízdenky nebo bezplatné a zvláštní jízdenky a průkazu, kterou se nemohl při kontrole prokázat, a tuto skutečnost prokáže jejím dodatečným předložením nejpozději do patnácti kalendářních dnů (včetně) ode dne uložení přirážky k jízdnému v Zákaznickém centru DPMCB na Novohradské ulici, zaplatí přirážku k jízdnému sníženou na částku 30 Kč. Pokud cestující nepředloží platnou časovou předplatní jízdenku do 15 dnů a předloží ji později, je povinen uhradit plnou přirážku, tedy 1500 Kč a jízdné.

 

 

Je cestující povinen zaplatit přirážku k jízdnému v hotovosti na místě?

Cestující je povinen zaplatit přirážku, která mu byla uložena pověřenou osobou, v hotovosti na místě jejího uložení.

 

Co v případě, kdy tak neučiní?

V případě, že tak neučiní, je povinen se prokázat osobními údaji potřebnými na vymáhání zaplacení uložené přirážky (jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště). Tyto údaje je cestující povinen prokázat hodnověrným a nezaměnitelným způsobem, a to osobním dokladem cestujícího vydaným státní správou opatřeným fotografií.

 

Jaký je postup v případě, když se cestující odmítne prokázat uvedeným typem dokladu?

Cestující, který se neprokáže osobními údaji a osobním dokladem je povinen na výzvu revizora následovat jej na vhodné pracoviště veřejné správy ke zjištění totožnosti, nebo na výzvu pověřené osoby setrvat na vhodném místě do příchodu osoby oprávněné zjistit totožnost cestujícího. Pokud cestující odmítne zaplatit přirážku k jízdnému a odmítne se prokázat osobními údaji, je pověřená osoba oprávněna jednat v souladu s platným zněním Občanského zákoníku §14 tak, aby byla zajištěna práva dopravce.

 

V zájmu zvýšení bezpečnosti cestujících i pověřených osob je při řešení porušení SPP a Tarifu pořizován zvukový záznam komunikace pověřené osoby.