20.10.2020

 

Název projektu:

Rozvoj prvků telematiky pro zvýšení kvality a atraktivity služeb MHD v Českých Budějovicích
Registrační číslo:

CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_046/0014840 


Projekt je spolufinancován Evropskou unií (Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program).


Projekt je zaměřen na zvyšování atraktivity a kvality služeb MHD v Č. Budějovicích a spádovém území obsluhovaném linkami MHD, a to formou rozvoje prvků telematiky pro MHD. Projekt zahrnuje vybudování nové radiové sítě pro hlasové a datové přenosy, nový dispečerský řídicí systém, dodávku palubního, informačního a odbavovacího systému vozidel MHD, automatické bezdrátové přenosy provozních dat a modernizaci stavění dopravní cesty trolejbusů, které bude automatické, nezávislé na radiové síti.


Co je cílem projektu?

Hlavním cílem projektu je zajištění modernizace systému pro řízení a organizaci městské hromadné dopravy v Českých Budějovicích a spádovém území MHD. Současně je hlavním cílem také zlepšení informovanosti, možností odbavení a dalších služeb pro všechny uživatele MHD. Specifické cíle projektu pak lze rozšířit následovně:

 • Rozšířit, zlepšit funkce a celkově modernizovat stávající telematický systém českobudějovické MHD sestávající z řady aplikací a technologií, což přinese zlepšení informačních a telekomunikačních dopravních procesů
 • Rozšířit možnosti platebního a odbavovacího systému ve vozidlech MHD prostřednictvím zavedení možností bezhotovostních plateb za jízdní doklady, aplikací portálu cestujícího ad.
 • Zvýšením atraktivity služeb MHD přispět ke zvýšení podílu veřejné dopravy na dělbě přepravní práce ve
  městě a přispět tak ke snížení objemu IAD
 • Rozšířit funkcionality dispečerských i palubních vozidlových systémů pro řidiče i pro cestující
 • Zlepšení podmínek pro poskytování dopravně-informačních a komunikačních funkcí směrem k cestujícím, a to rovněž v rámci informací zastávkového informačního systému
 • Zlepšit kvalitu služeb pro cestující za prací, vzděláním a službami
 • Zásadním způsobem prostřednictvím použití moderních informačních systémů přispět ke zlepšení informování cestujících včetně slabozrakých a nevidomých
 • Zlepšit informovanost, možnosti plateb a odbavení a dalších funkcí pro cestující na železniční a veřejné linkové dopravě, kteří přestupují pro svou další cestu na linky MHD
 • Rozšířit funkce a kvalitu služeb IDS Českobudějovicka a výhledově i IDS Jihočeského kraje a více jej provázat se službami a možnostmi MHD
 • Přispět k integraci handicapovaných účastníků ve veřejné dopravě (zejména zvýšením spolehlivosti
  služeb MHD, zlepšením možností odbavení a rozšířením informačních možností systému)

Koncepce řešení řídicího, informačního a odbavovacího systému
Součástí předmětu plnění je nový řídící, informační a odbavovací systém v rozsahu specifikovaném touto dokumentací. Součástí projektu je zejména:

 • přechod fónické (hlasové) komunikace radiostanic Zadavatele ze stávající analogové radiové sítě ve standardu MPT 1327 do digitální radiové sítě ve standardu TETRA
 • přechod on-line datové komunikace vozidel (provozní data) Zadavatele ze stávající analogové datové radiové sítě ve standardu MPT 1327 do digitální radiové sítě ve standardu TETRA
 • zajištění on-line přenosu dat většího objemu z/do vozidel (zvukové soubory, videa apod.) prostřednictvím GSM sítě
 • zajištění on-line přenosu dat pro odbavovací systém z/do vozidel a revizorských aplikací prostřednictvím GSM sítě
 • dodávka robustního integrovaného dispečerského řídicího systému (náhrada stávajícího) s jednotnou databází provozních dat pro operativní dispečerské řízení, informování cestujících i dopravní plánování s uživatelským rozhraním v podobě klientských aplikací
 • modernizace palubního a informačního systému vozidel MHD, včetně výměny některých komponent nebo změny jejich zapojení
 • dodávka SW pro automatické vyhodnocování provozních, mezních nebo uživatelsky definovaných stavů vozidel a dopravních situací v dispečerském SW
 • vybudování společné wi-fi sítě v obou vozovnách pro přenos dat do/z vozidel pro off-line zpracování a vyhodnocování
 • definice komunikačního rozhraní mezi dispečinkem DPMČB a dispečinkem koordinátora dopravy v JČK a městskou dopravní ústřednou
 • integrace stávajících aplikací, které DPMČB provozuje a definice komunikačních rozhraní na další systémy, které DPMČB plánuje realizovat
 • realizace datové komunikace mezi vozidly MHD a vybranými řadiči světelných signalizačních zařízení pro umožnění preference MHD
 • dodávka a instalace nového odbavovacího systému včetně souvisejícího HW a SW vybavení
 • integrace stávajících metod odbavení do nového odbavovacího systému
 • realizace přímé komunikace vozidel MHD se zastávkovými informačními panely
 • dodávka a instalace systému automatického stavění dopravní cesty trolejbusů.