23.10.2018

 

Registrační číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_046/0005725

Projekt je spolufinancován Evropskou unií (Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program)

 

Obsahem projektu je pořízení 11 kusů nových kloubových nízkopodlažních trolejbusů (včetně potřebné diagnostiky, speciálního nářadí a školení nezbytných pro údržbu a opravy vozidel). Hlavním motivem a současně cílem projektu je prostřednictvím pořízení nových vozidel přispět k zachování, modernizaci a prodloužení životnosti celého systému bezemisní MHD v českobudějovické metropoli. Díky projektu dojde také k obnově a rozvoji stávajícího vozidlového parku MHD v českobudějovické aglomeraci.

Hlavním cílem projektu je zachování a další rozvoj ekologicky šetrné (tj. v tomto případě zcela bezemisní) veřejné hromadné dopravy na Českobudějovicku, konkrétně prostřednictvím pořízení 11 nových moderních bezemisních trolejbusů, které nahradí stávající vozidla, jejichž technický stav a výhled budoucího použití neodpovídají současným požadavkům.

Specifické cíle projektu:

  • pořídit 11 nových bezemisních vozidel MHD (formou částečné obnovy / modernizace vozového parku);
  • zlepšit a zatraktivnit dopravní obslužnost řady významných cílů ve městě veřejnou dopravou (spolehlivějšími, lépe vybavenými, klimatizovanými a bezemisními vozy MHD);
  • udržet a podpořit ekologičnost provozu MHD (udržení bezemisní MHD) prostřednictvím obnovy vozového parku;
  • díky moderním trolejbusům zatraktivnit, zefektivnit a zvýšit komfort a spolehlivost při propojení částí města prostřednictvím linek MHD včetně jejích vazeb na železniční a veřejnou linkovou dopravu;
  • zajistit vyšší atraktivitu, spolehlivost a funkcionality MHD a jejích vazeb na systém IDS Českobudějovicka a výhledově i na systém IDS Jihočeského kraje;
  • přispět k vyšší integraci handicapovaných účastníků ve veřejné dopravě (nízkopodlažnost, bezbariérovost nových vozů);
  • prostřednictvím použití moderních informačních systémů přispět ke zlepšení informování cestujících včetně slabozrakých a nevidomých.