Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

 

Zavádění moderních informačních a digitálních technologií pro zkvalitnění organizace městské hromadné dopravy v Č. Budějovicích

Registrační číslo:       CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_046/0004850

Projekt je spolufinancován Evropskou unií (Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program)

 

Projekt je zaměřen na zvyšování atraktivity a kvality služeb MHD v Českých Budějovicích a spádovém území obsluhovaném sítí linek MHD, a to formou rozvoje prvků telematiky. Zahrnuje vybudování nové radiové sítě pro hlasové a datové přenosy, nový dispečerský řídicí systém, dodávku nových palubních počítačů vozidel MHD a palubního odbavovacího systému, automatické bezdrátové přenosy provozních dat a modernizaci stavění dopravní cesty trolejbusů, které bude automatické, nezávislé na radiové síti.

Hlavním cílem projektu je provedení modernizace systému pro řízení a organizaci MHD v Českých Budějovicích a spádovém území obsluhovaném MHD. Současně je cílem také zlepšení informovanosti, možností odbavení a dalších služeb pro všechny uživatele MHD.

Specifické cíle:

 • Rozšířit, zlepšit funkce a celkově modernizovat stávající telematický systém českobudějovické MHD sestávající z řady aplikací a technologií, což přinese zlepšení informačních a telekomunikačních dopravních procesů
 • Rozšířit možnosti platebního a odbavovacího systému ve vozidlech MHD prostřednictvím zavedení možností bezhotovostních plateb za jízdní doklady;
 • Zvýšením atraktivity služeb MHD přispět ke zvýšení podílu veřejné dopravy na dělbě přepravní práce ve městě a přispět tak ke snížení objemu IAD;
 • Rozšířit funkcionality dispečerských i palubních vozidlových systémů pro řidiče i pro cestující;
 • Zlepšení podmínek pro poskytování dopravně-informačních a komunikačních funkcí směrem k cestujícím, a to rovněž v rámci informací zastávkového informačního systému;
 • Zlepšit kvalitu služeb pro cestující za prací, vzděláním a službami;
 • Zásadním způsobem prostřednictvím použití moderních informačních systémů přispět ke zlepšení informování cestujících včetně slabozrakých a nevidomých;
 • Zlepšit informovanost, možnosti plateb a odbavení a dalších funkcí pro cestující na železniční a veřejné linkové dopravě, kteří přestupují pro svou další cestu na linky MHD;
 • Novými prvky telematiky v systému MHD rozšířit funkce a kvalitu služeb IDS Českobudějovicka a výhledově i IDS Jihočeského kraje a více je provázat se službami a možnostmi MHD;
 • Přispět k integraci handicapovaných účastníků ve veřejné dopravě (zejména zvýšením spolehlivosti služeb MHD, zlepšením možností odbavení a rozšířením informačních možností systému;

Modernizace palubního informačního systému pro cestující MHD v Českých Budějovicích

Registrační číslo:       CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_025/0001476

Projekt je spolufinancován Evropskou unií (Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program)

 

Projekt je zaměřen na zlepšení kvality, efektivity a rozsahu poskytovaných informací cestujícím v MHD v Českých Budějovicích a spádovém území. Projekt předpokládá vybavení 53 kusů vozidel MHD vnějšími informačními panely a vnitřními oboustrannými LCD panely. Díky projektu budou zlepšeny možnosti informování všech cílových skupin (dopravní informace jako označení linky, cíle a směru jízdy, nácestných zastávek, u vnitřních obrazovek pak navíc ještě aktuální čas, tarifní zóna a další provozní informace).

Pořízení 8 nízkopodlažních autobusů s CNG pohonem

Registrační číslo:       CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_046/0005720

Projekt je spolufinancován Evropskou unií (Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program)

 

Předmětem projektu je pořízení 8 kusů nových nízkopodlažních autobusů určených pro zajištění provozu MHD v českobudějovické aglomeraci. Bude se jednat o vozidla poháněná nízkoemisním a k životnímu prostředí šetrným CNG pohonem. Vozidla budou pořízena včetně potřebné diagnostiky, speciálního nářadí a školení nezbytných pro provoz, údržbu a opravy vozidel. V rámci projektu bude pořízeno 6 krátkých vozů a 2 kloubové vozy s pohonem CNG.

Hlavním cílem projektu je podpořit rozvoj ekologicky šetrné veřejné hromadné dopravy na Českobudějovicku, konkrétně prostřednictvím pořízení 8 nových nízkoemisních autobusů s CNG pohonem, které nahradí stávající vozidla, jejichž technické normy a environmentální ukazatele již neodpovídají současným požadavkům.

Specifické cíle projektu:

 • pořídit 8 nových nízkoemisních vozidel MHD (formou částečné obnovy vozového parku - náhradou "emisně neodpovídajících" naftových vozidel za nízkoemisní autobusy);
 • zlepšit a zatraktivnit dopravní obslužnost řady významných cílů ve městě veřejnou dopravou (spolehlivějšími, lépe vybavenými, klimatizovanými a nízkoemisními vozy MHD);
 • zvýšit ekologičnost provozu MHD (snížení produkovaných emisí) prostřednictvím obnovy vozového parku (vyřazením naftových vozů a jejich nahrazením vozidly na CNG pohon);
 • zatraktivnit, zefektivnit a zvýšit komfort a spolehlivost při propojení částí města prostřednictvím linek MHD včetně jejích vazeb na železniční a veřejnou linkovou dopravu;
 • zajistit vyšší atraktivitu, spolehlivost a funkcionality MHD a jejích vazeb na systém IDS Českobudějovicka a výhledově i na systém IDS Jihočeského kraje;
 • přispět k vyšší integraci handicapovaných účastníků ve veřejné dopravě (nízkopodlažnost, bezbariérovost nových vozů);
 • prostřednictvím použití moderních informačních systémů přispět ke zlepšení informování cestujících včetně slabozrakých a nevidomých.

Pořízení 16 nízkopodlažních autobusů s CNG pohonem

Registrační číslo:       CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_046/0004849

Projekt je spolufinancován Evropskou unií (Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program)

 

Obsahem projektu je pořízení 16 nových nízkopodlažních autobusů s CNG pohonem (13 vozů krátkých a 3 vozy delší kloubové). Díky projektu bude zajištěna částečná obnova vozového parku a dojde k zatraktivnění služeb MHD (moderní vozy budou mimo jiné vybaveny klimatizaci, budou nízkopodlažní, cestujícím bude k dispozici WIFI atd.). Projekt také přispěje výrazně k ekologizaci městské hromadné dopravy (vozy budou splňovat požadavky stanovené normou EURO 6).

Modernizace platebního a odbavovacího systému pro cestující MHD v Č. Budějovicích

Registrační číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_025/0001475

Hlavním cílem projektu je modernizace platebního a odbavovacího systému na zastávkách MHD v českobudějovické aglomeraci. Stávající zastaralé a na hraně životnosti se nacházející automaty na výdej jízdenek budou nahrazeny moderními multifunkčními terminály a automaty (či kombinací obou technologií), čímž dojde k zásadnímu rozšíření a zlepšení služeb pro cestující (bezhotovostní platby, rozšíření informování, rezervace, prodejní funkce apod.).

Díky projektu budou zlepšeny technické a funkční parametry platebního a odbavovacího systému MHD, který zatraktivní a rozšíří služby, které MHD pro cestující v krajském městě přináší. Nový systém přinese řadu nových funkcionalit, zkvalitní stávající možnosti plateb a odbavení a nabídne i služby v oblasti dopravních informací, možnosti rezervace vstupenek, předplatních kupónů apod. Současně systém umožní budoucí napojení na systém městské karty, elektronické peněženky, umožní také lépe sledovat statistiky využívání hromadné dopravy apod. Systém bude interoperabilní s dalšími obdobnými systémy používanými v jiných regionech ČR.

Díky projektu dojde rovněž k posílení využití prvků moderních telematických systémů (ITS) ve veřejné dopravě, ke zvýšení komfortu užívání služeb MHD pro všechny cílové skupiny (včetně např. zdravotně postižených či obyvatel dílčích sociálně vyloučených lokalit v rámci města či dojíždějících za prací, vzděláním a službami do krajského města).


Nákup 11 nízkopodlažních cyklicky dobíjených elektrobusů v roce 2017

Registrační číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_022/0001329

Hlavním cílem projektu je rozvoj ekologicky šetrné veřejné dopravy, konkrétně prostřednictvím pořízení 11 nových elektřinou poháněných (bezemisních) midibusů, které budou provozovány na dvou nově vytvořených linkách MHD, které zajistí obslužnost řady významných cílů města a přispějí výrazně ke zlepšení organizace dopravy ve městě s preferencí veřejné dopravy.

Jedním z hlavních přínosů projektu v souvislosti se zlepšováním vztahu veřejné dopravy k životnímu prostředí bude fakt, že se jedná o zcela bezemisní vozidla. To znamená, že při poměrně rozsáhlém rozšíření možností dopravní obslužnosti města a samotné MHD (lze říci, že vzniknou 2 nové linky MHD) nedojde k žádnému navýšení produkovaných emisí. Naopak, díky tomu, že projekt umožní vyřazení jednoho stávajícího naftového a jeho náhradu zcela bezemisním elektrobusem, dojde k celkovému snížení produkce emisí.

Díky rozšíření počtu linek MHD, které bude umožněno právě prostřednictvím pořízení nových elektrobusů, dojde k zásadnímu posílení dopravní obslužnosti města a jeho jednotlivých částí. Na MHD budou nově napojeny lokality města, které dosud MHD nebyly obsluhovány - jedná se např. o nové záchytné parkoviště v lokalitě Jírovcova, centrum města včetně náměstí a Magistrátu města Č. Budějovice či bezprostřední napojení areálu českobudějovické nemocnice. Vznikne 12 nových zastávek MHD, které budou těmito linkami obsluhovány.

Projekt zlepší také možnosti pro cestování osob s omezením pohybu (ať už se jedná o zdravotně postižené či cestující s kočárkem). Díky nízkopodlažnosti, vymezeným prostorám pro tyto cestující ve vozidlech či vybaveností nových midibusů moderními komunikačními a informačními systémy pro cestující (včetně specializovaných systémů po handicapované) bude zajištěna lepší využitelnost MHD pro zástupce této cílové skupiny.

Díky projektu dojde rovněž k navýšení celkové přepravní kapacity veřejné dopravy.


NÁKUP 14 TROLEJBUSŮ

Na konci června posílila českobudějovická MHD o dalších 5 nových trolejbusů, a to na základě projektu "Nákup 14 trolejbusů", který je realizován v rámci ROP NUTS II Jihozápad, pod reg. číslem projektu CZ.1.14/1.3.00/07.02135. Nákup nových trolejbusů s dotací v rámci ROP NUTS II Jihozápad v celkové částce 119 milionů korun je největší investicí do modernizace vozového parku v posledních letech. Nové trolejbusy jsou méně hlučné a zejména poskytují vyšší komfort cestujícím. Všechna nová vozidla budou postupně nasazována na vytížené páteřní linky, na kterých umožní zvýšit počet bezbariérových spojů.

Nové trolejbusy postupně nahradí již dosluhující vozy Škoda 15Tr, které byly pořízeny na počátku devadesátých let a v poslední době rostly náklady na jejich údržbu. Část z těchto 14 vozů bude od konce příštího roku zajišťovat provoz na lince 1, která bude převedena do elektrické trakce.

 • 1. etapa projektu - nákup 9 kusů trolejbusů v roce 2011
 • 2. etapa projektu - nákup 5 kusů trolejbusů v roce 2012

Realizace tohoto projektu přinese úsporu 178.149 km ujetých autobusovou trakcí za kalendářní rok. Z této skutečnosti vyplývá, že dojde ke snížení emisí CO2 o 169,09 tun/rok a 3,36 tun/rok emisí NOx. Snížení pevných částic a polétavého prachu PM10 ze spalování nafty o 0,105 tun ročně. Snížení emisí karcinogenních uhlovodíků o 0,103 tun ročně. Bude snížen nárok na energetické vstupy o 1.161,89 GJ, tj. 74,84% původní energetické náročnosti. Spotřeba nafty klesne o 70.377 litrů.


INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTUJÍCÍ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

V polovině roku 2009 byla zahájena realizace projektu „Informační systém pro cestující MHD v Českých Budějovicích. Vynaložená investice ve výši cca. 28 mil. Kč je významným podílem v objemu 18,5 mil. Kč financována ze strukturálních fondů Evropské unie v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Projekt je v současné době v běžném provozu.

Celkem 70 význačných zastávek MHD v centru města je vybaveno novými označníky s digitálními displeji, které cestujícím kromě data a přesného času zobrazují především aktuální informace o skutečných časech příjezdů vozů MHD podle jednotlivých linek. Mimo těchto základních informací lze na displejích podat cestujícím i další závažné informace týkající se provozu MHD, např. o komplikacích v dopravě, poruchách, popřípadě i informace z varovného záchranného systému města. Všechny tyto nové zastávky jsou také vybavené speciálním zařízením, které umožňuje akustické vyhlášení času příjezdu jednotlivých spojů pro nevidomé či slabozraké občany.

Součástí systému je i několik velkoplošných obrazovek umístěných v přestupních uzlech, a to v objektu DOC Mercury, KD Metropol a Multifunkčního centra Čtyři Dvory. Dále jsou instalovány moderní informační kiosky pro cestující, na jejichž displejích si zájemci mohou vyhledat důležité informace o dopravním systému v Českých Budějovicích, jízdních řádech, a připojit na internetové stránky dopravního podniku, Magistrátu města České Budějovice, Jihočeského kraje apod. Kiosky jsou dispozičně umístěny v centrech pohybu občanů, např. v DOC Mercury, Čtyři Dvory, v budově magistrátu města či na Jihočeské univerzitě.


MODERNIZACE VOZOVÉHO PARKU MHD

Díky společnému projektu Statutárního města České Budějovice a Dopravního podniku byla v roce 2005 zahájena rozsáhlá vlna modernizace vozového parku Dopravního podniku, a to nákupem 4 nízkopodlažních bezbariérových autobusů Irisbus Citelis 18M a 2 nízkopodlažních bezbariérových trolejbusů Škoda 25Tr Irisbus. Tento projekt byl částečně financován ze strukturálních fondů Evropské unie ve výši 51,15 mil. Kč.

Moderní autobusy Iveco Citelis a trolejbusy Škoda 25Tr Irisbus mají společnou karosérii a provedení interiéru. Plochá podlaha přechází před jednotlivými dveřmi do prostorných platforem, které umožňují rychlejší nástup i výstup cestujících. Díky nízkopodlažní koncepci jsou vozidla velmi dobře přístupná, což zvláště ocení osoby se sníženou hybností. Vnitřní architektura vozů je koncipována tak, aby cestujícím umožnila volnost pohybu. Ke zvětšení prostoru pro cestující přispělo v neposlední řadě i odstranění vnitřních schodů a vyvýšení. Vozy jsou vybaveny nájezdovou rampou pro invalidní cestující a dále prostorem vyhrazeným pro vozíčkáře a místem pro slepeckého psa.


TROLEJBUSOVÁ TRAŤ SÍDLIŠTĚ VLTAVA - ČESKÉ VRBNÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

V období od 30. 7. 2007 do 15. 12. 2007 proběhla výstavba nové části trolejbusové trati o délce 1,9 km v úseku mezi točnou sídliště Vltava a točnou České Vrbné. Celková investice do výstavby nového úseku dosáhla částky 20 mil. Kč. Přibližně 75% z této částky bylo financováno z fondů Evropské unie a zbývající částka pak z rozpočtu Statutárního města České Budějovice. Evropská unie přispěla na realizaci projektu prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). ERDF poskytuje příspěvky ke zmenšení rozdílů mezi úrovněmi rozvoje a životními úrovněmi různých regionů a snížení míry zaostávání nejvíce znevýhodněných oblastí. ERDF přispělo na projekt prostřednictvím Operačního programu Infrastruktura, jehož opatření jsou zaměřena na podporu tohoto typu projektů. Toto opatření administruje odbor Fondů EU Ministerstva dopravy jako zprostředkující subjekt operačního programu.

Důvody výstavby nové trolejbusové trati byly zejména ekologické a kapacitní. Zavedením trolejbusové trakce v uvedeném úseku došlo ke snížení plynných emisí a vyšší hlukové zátěže z provozu naftových vozidel. S ohledem na současný intenzivní rozvoj obchodní zóny mezi sídlištěm Vltava a Českým Vrbným byla zároveň vybudována dostatečná kapacita pro zvýšené požadavky na přepravu cestujících v uvedené oblasti.

 

Irop logo