Povinně zveřejňované údaje

Informace povinně zveřejňované dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „z. č. 106/1999 Sb.“ nebo „zákon“).
 

Název a identifikační údaje povinného subjektu:
Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. 
Sídlo: Novohradská 738/40, České Budějovice, PSČ: 370 33
IČ: 25166115 DIČ: CZ25166115
Zápis v obchodním rejstříku – spis. zn.: oddíl B, vložka 868 vedená Krajským soudem v Českých Budějovicích

Důvod a způsob založení:
Povinný subjekt je obchodní korporací - akciovou společností, která vznikla dnem 01.09.1997. Důvodem založení povinného subjektu je výkon podnikatelské činnosti především v oblasti provozování městské hromadné dopravy formou silniční (autobusové) a drážní (trolejbusové) dopravy. Jediným akcionářem povinného subjektu je Statutární město České Budějovice. Zakladatelské dokumenty a doklady blíže specifikující důvod a způsob založení, jsou zveřejněny ve sbírce listin, která je dálkově přístupná na webových stránkách www.justice.cz.
 

Organizační struktura

Kontaktní spojení pro informace

Hlavní dokumenty a nejdůležitější předpisy
Zakladatelské dokumenty, účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy auditora vážící se k povinnému subjektu jsou zveřejněny ve sbírce listin na webových stránkách www.justice.cz.
 
Další dokumenty spojené s provozování městské hromadné dopravy jako jsou Smluvní přepravní podmínkyTarif jízdného, jsou zveřejněny na těchto webových stránkách.
 
Nejdůležitější právní předpisy pro rozhodování povinného subjektu o poskytování informací

 

 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění 
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
 • zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

Způsob a místo pro podání žádostí o informace dle z. č. 106/1999 Sb.
Žádosti lze podat:
 • ústně na místech kontaktních spojení (viz. Kontakty) a není-li na podanou žádost informace poskytnuta, je nezbytné podat žádost písemně
 • písemně na adresu sídla povinného subjektu (viz. Název a identifikační údaje povinného subjektu)
 • v elektronické podobě musí být podána na adresu podatelny povinného subjektu Dopravní podnik města České Budějovice, Zákzanické centrum, Novohradská 738/40, 370 33 České Budějovice nebo do datové schránky povinného subjektu inndrmj se zaručeným elektronickým podpisem


Popis postupu při vyřizování žádostí o informace dle z. č. 106/1999 Sb.
Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. je podána dnem, kdy ji obdržel Dopravní podnik města české Budějovice, a.s.
 
Žádost musí obsahovat povinné náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb., zejména že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona s tím, že se musí vztahovat k působnosti Dopravního podniku města České Budějovice, a.s. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. 
 
Žádosti o poskytnutí informace povinný subjekt není povinen vyhovět v případech stanovených zákonem č. 106/1999 Sb., a to zejména v případech:
 • dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací (§ 2 zákona)
 • ochrany utajovaných skutečností (§ 7 zákona)
 • ochrany osobnosti a osobních údajů (§ 8a zákona)
 • ochrany obchodního tajemství (§ 9 zákona)
 • ochrany důvěrnosti majetkových poměrů (§ 10 zákona)
 • dalších omezení práva na informace (§ 11 zákona)
Pokud žádost bude splňovat všechny náležitosti a podmínky pro její přijetí, poskytne povinný subjekt žadateli informace ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění. Tato lhůta může být z důvodů stanovených zákonem prodloužena o 10 dnů. Pokud povinný subjekt žádosti nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o jejím odmítnutí. 
 
Úhrada za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. se účtuje dle sazebníku úhrad s tím, že poskytnutí informace spojené s touto úhradou je podmíněno zaplacením požadované úhrady za podmínek stanovených tímto zákonem.

Úhrada za poskytování informací

Opravné prostředky proti rozhodnutí povinného subjektu dle z. č. 106/1999 Sb.
Odvolání a stížnosti na postup při vyřizování žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. se podávají ve lhůtách dle tohoto zákona, a to písemnou formou na adresu sídla povinného subjektu, popř. v el. podobě na adresu podatelny povinného subjektu nebo do datové schránky povinného subjektu s elektronicky zaručeným podpisem. O opravném prostředku rozhoduje představenstvo Dopravního podniku města České Budějovice, a.s.  

Licenční smlouvy
Nejsou dány licenční smlouvy potřebné podle § 14a zákona k poskytování informací povinným subjektem.
 

Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb. zde budou zveřejněny po 1. březnu následujícího kalendářního roku.

 • Hledáme nové řidič/řidičky do týmu.
 • Mobilní aplikace SEJF
 • Mapa linek a prodejních automatů
 • Úplné znění tarifu
 • Vyhledat dopravní spojení
Autobusy, Trolejbusy